"Vooral in deze coro­na­tijd is kunst en cultuur zo belangrijk"

donderdag 1 oktober 2020

Burge­meester Johannes Kramer opent Nacht­wacht360-project in Nes

NES - Burge­meester Johannes Kramer van de gemeente Noar­deast-Fryslân heeft donder­dag­middag 1 oktober het project "Nachtwacht360 - De keer­zijde van kunst" geopend in Thea­ter­kerk Nes. Met één druk op de knop zette hij de foto­gra­fi­sche repro­ductie van de Nacht­wacht in de spot­lights. Vervol­gens klonk de stem van Hanneke Groen­teman - die de Neder­lands­ta­lige audio­tour heeft inge­sproken - door de sfeervol inge­richte zaal. 

"Het zal wel druk worden in Nes en dat zal de komende maanden ook wel zo blijven.’’, zei direc­teur Anke Bijlsma van Thea­ter­kerk Nes. Ze bena­drukte dat de coron­a­maat­re­gelen in de kerk streng worden nage­leefd. Per half uur worden vijf­tien personen toege­staan in de thea­ter­kerk. Op die manier kan de ander­halve meter in acht worden genomen. Tijdens de opening werden mond­kapjes gedragen door de geno­digden. "Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat deze bijzon­dere expo­sitie door kan gaan.", stelt Anke Bijlsma.

Burge­meester

Burge­meester Johannes Kramer van de gemeente Noar­deast-Fryslân - Fries in hart en nieren - scha­kelde voor deze gele­gen­heid over op eigen zeggen "de andere Rijks­taal". De makers van het kunst­werk, foto­graaf Julius Rooy­mans,  produ­cent Jessica Karelsen en mode­ont­werper Hans Ubbink komen name­lijk uit Amsterdam. "Elk jaar bezoeken mensen uit de hele wereld het Rijks­mu­seum om het wereld­be­roemde schil­derij van Rembrandt van Rijn te bewon­deren. Ik vind het prachtig dat er dankzij deze 'remake' nu aandacht is voor de Nacht­wacht in Nes.", vertelt Kramer.

Raak­vlakken

Volgens hem zijn er wel dege­lijk raak­vlakken met De Nacht­wacht en Nes. Zo komt Saskia, de vrouw van Rembrandt, uit Fries­land. "Zij woonde in Sint Anna­pa­ro­chie, dat is hier niet zover vandaan en die regio lijkt op dit gebied. Ook de link met licht/schaduw, waarmee de mees­ter­schilder werkte is snel gemaakt. Hier in Nes is de nacht nog nacht.", aldus de burge­meester. Hij roemde Anke Bijlsma voor haar door­zet­tings­ver­mogen om het project naar Nes te halen. "Vooral in deze coro­na­tijd is kunst en cultuur zo belang­rijk. Het geeft perspec­tief, je wordt er warm van van binnen. Kunst en cultuur verbindt. Zo vind ik het heel belang­rijk dat ook de school­kin­deren uit de regio deze tentoon­stel­ling bezoeken." De eerste tien scholen hebben zich al aange­meld, omge­re­kend gaat het om 660 kinderen.

Arjen van der Grijn

Grimeur Arjen van der Grijn bracht Anke Bijlsma vorig jaar op het idee om de expo­sitie naar Nes te halen. Hij mocht tijdens de opening dan ook niet ontbreken. Volgens Hans Ubbink was Arjen met zijn kleuren die hij gebruikt als grimeur soms net een schilder met zijn palet. Ubbink: "Zelfs de baarden en snorren werden haartje voor haartje verwerkt, een kunst op zich." De mees­ter­gri­meur prees de foto­graaf en mode­ont­werper op zijn beurt voor het eind­re­sul­taat. "Vooral de manier waarop het licht van Rembrandt is nage­maakt is ongekend."

Gerrit Breteler

"Rembrandt schil­derde de personen op het doek, wij brengen de mensen weer terug naar de werke­lijk­heid.", legt Julius Rooy­mans uit. Kunst­schilder Gerrit Breteler uit Nes raakte vervol­gens weer geïn­spi­reerd door Rembrandt en de Nachtwacht360. In de hore­ca­zaal heeft hij enkele delen van Nachtwacht360 op doek en paneel in olie­verf vast­ge­legd. Zo schil­derde hij onder andere het zelf­por­tret van Rembrandt en het meisje op het schil­derij. Als jongetje was Gerrit al beto­verd door de werken van Rembrandt. "Er zijn echter nog maar weinig mensen die de complex­heid van het vak verstaan. Velen noemen Rembrandt een genie, maar als je vraagt 'waarom?' dan weten ze het niet. De tradi­ti­o­nele schil­der­kunst, het ambacht, is verdwenen. Daarom heeft Hylke Breteler mijn schil­ders­proces gefilmd waar­door je in één minuut kunt zien hoe zo’n schil­derij wordt gemaakt. Dit filmpje is in de foyer te zien."

Arran­ge­ment

Met het Nacht­wacht360-project hoopt Anke Bijlsma mensen uit het hele land naar Nes te 'lokken'. Daarom is onder andere de verbin­ding gezocht met Hotel De Abdij Dokkum. Zij bieden arran­ge­menten aan in combi­natie met een bezoek aan het beroemde Nacht­wacht 360-project. Zie voor meer infor­matie www.hoteldeabdijdokkum.nl.

Nachtwacht360 – De keer­zijde van kunst

Foto­graaf Julius Rooy­mans, mode­ont­werper Hans Ubbink en produ­cente Jessica Karelsen uit Amsterdam werkten samen met experts uit binnen- en buiten­land aan de precieze recon­structie van het mees­ter­werk als foto. Daarbij is Rembrandts schil­derij uit 1642 op het oorspron­ke­lijk formaat (ruim 4 bij 5 meter, inclu­sief de in 1715 afge­sneden delen) nage­maakt. Voor het project is gewerkt met look-a-likes, die zó spre­kend op hun in verf afge­beelde voor­gan­gers lijken dat ze ervoor door kunnen gaan. Vervol­gens zijn kostuums en attri­buten die in het oorspron­ke­lijke schil­derij zicht­baar zijn, op een zo realis­tisch en authen­tiek moge­lijke wijze nage­maakt. Arjen van der Grijn uit Grou, onder andere bekend van Van Kooten en De Bie en Jiskefet, verzorgde de grime van de modellen.

De levens­grote Nacht­wacht is voor­zien van een keer­zijde en wordt geflan­keerd door vele portretten en kostuums. Bezoe­kers kunnen 360 graden rond het werk lopen. Op de achter­kant is een door­kijkje te zien in de zeven­tiende eeuw, over de schouder van Rembrandt zelf, met verwij­zingen naar scènes uit het leven en oeuvre van de schilder.

Foto's: © Marcel van Kammen
Tekst: © Klasina van der Werf

Thea­ter­kerk Nes

Wies­terwei 2
9143 WJ Nes

Bezoek voor meer infor­matie over openings­tijden, toegangs­prijzen en het bestellen van tickets de website www.theaterkerknes.nl !