Lauwersland Online - Drie Zoutkamper brandweermannen Koninklijk onderscheiden

zondag 12 januari 2020

Drie Zout­kamper brand­weer­mannen Konink­lijk onderscheiden

ZOUTKAMP - Burge­meester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hoge­land reikte op zondag 12 januari Konink­lijke onder­schei­dingen uit aan drie leden van het vrij­wil­lige brand­weer­korps in Zout­kamp. Dat gebeurde tijdens een nieuw­jaars­bij­een­komst van het korps in "De Zeearend" in Zout­kamp. De drie brand­weer­vrij­wil­li­gers zijn 20 jaar of langer verbonden aan het korps. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onder­scheiden brand­weer­mannen zijn Jan Landman (43) en John Nijholt (48) uit Zout­kamp en Dirk Werkman (53) uit Ulrum.

Jan Landman is in het dage­lijks leven werk­zaam als brand­weerman bij de Veilig­heids­regio Groningen. In die hoeda­nig­heid zorgt hij gere­geld voor profes­si­o­nele input vanuit dat korps in het korps van Zout­kamp. Landman is verant­woor­de­lijk voor de plan­ning en de oefe­ningen van het Zout­kamper brand­weer. Ook is hij nauw betrokken bij de orga­ni­satie van thema­dagen van het korps. Hij was verder een van de initi­a­tief­ne­mers van de website mijnbrandweer.nl; een plat­form waarop brand­weer­per­so­neel kennis en erva­ring kan uitwis­selen. Ook is hij mede­ver­ant­woor­de­lijk voor het onder­houd van het mate­rieel van het Zout­kamper korps.  Burge­meester Henk Jan Bolding zei in zijn toespraak in dit verband: "Jan Landman is er in belang­rijke mate verant­woor­de­lijk voor dat het Zout­kamper korps op de weg én op het water op koers weet te blijven."

John Nijholt is bevel­voerder en schipper van het Zout­kamper korps. Hij is werk­zaam als tech­nisch-commer­cieel mede­werker bij een bedrijf in commu­ni­catie en bevei­li­gings­ap­pa­ra­tuur. Nijholt was nauw betrokken bij de bouw en de inrich­ting van de Zout­kamper brand­weer­ka­zerne. Die werd in 2006 in gebruik genomen. Hij heeft verder zitting in verschil­lende klank­bord­groepen van de brand­weer. Burge­meester Bolding noemde hem "een brand­weerman in hart en nieren en een gekende regel­neef; scherp en alert als een Duitse herder en vast­hou­dend als een pitbull. John is een echte 'bouwer' die collega's graag met raad en daad bijstaat."

Bevel­voerder en schipper Dirk Werkman is verant­woor­de­lijk voor de orga­ni­satie van oefe­ningen van het Zout­kamper brand­weer­korps. Hij door­liep binnen dat korps verschil­lende func­ties. Werkman is in het dage­lijks leven werk­zaam als bureau­me­de­werker bij de Veilig­heids­regio Groningen. Hij geldt als een zeer ervaren brand­weerman. "Een wande­lende brand­wee­ren­cy­clo­pedie.", aldus Henk Jan Bolding. De burge­meester zei verder: "Ik heb begrepen dat Dirk Werkman tijdens oefe­ningen de plof­kast en de flas­hover-container met sata­nisch genoegen bedient: de vlammen moeten er werke­lijk uit sláán! Is dat misschien bewijs voor de stel­ling dat in elke brand­weerman eigen­lijk een beetje een pyro­maan schuilt?"

Henk Jan Bolding ging tijdens zijn toespraak weer in op de onge­re­geld­heden en de bela­ging van hulp­ver­le­ners tijdens de afge­lopen jaar­wis­se­ling. Bolding bepleit een vuur­werk­verbod en vraagt om extra capa­ci­teit voor de hand­ha­ving daarvan.

Verder bena­drukte hij het speciale karakter van het Zout­kamper korps. Dat is mede­ver­ant­woor­de­lijk voor de brand­vei­lig­heid in de haven van Lauwersoog en in het mili­taire oefen­ge­bied Marne­waard van Defensie.

Tekst: © Gemeente Het Hogeland