Lauwersland Online - Een unieke samenwerking in Uithuizen

woensdag 1 juli 2020

Een unieke samen­wer­king in Uithuizen

UITHUIZEN - Zorgor­ga­ni­sa­ties Noor­der­zorg, Cosis en Lentis slaan de handen ineen om in Uithuizen samen een nieuw woon­zorg­con­cept te realiseren.

Onder toeziend oog van wethouder Mariette de Visser van de gemeente Het Hoge­land onder­te­kenden de bestuur­ders de samen­wer­kings­in­tentie. De wens voor een nieuwe woon­zorg­con­cept is ontstaan vanuit het Groninger Zorg­ak­koord (GZA). In het GZA staan afspraken om ook in de toekomst dicht bij huis kwali­ta­tief goede zorg en behan­de­ling te bieden in het aardbevingsgebied.

Het woon­zorg­con­cept wordt een unieke plek waar wonen, ontmoeten, welzijn, (verpleeg)zorg, dagbe­ste­ding en dienst­ver­le­ning samen­komen. Noor­der­zorg, Cosis en Lentis richten zich voor­na­me­lijk op 24-uurs­zorg voor mensen met een inten­sieve zorg­vraag. De wens is om te komen tot een vergaande samen­wer­king in onder meer de nacht­zorg, speci­a­lis­ti­sche kennis en faci­li­taire onder­steu­ning. Ook wordt samen­wer­king gezocht met het lokale netwerk van Uithuizen en omge­ving. Cosis bestuurder Bert Hoge­boom: "We willen toekomst­be­sten­dige zorg bieden in nauwe verbin­ding met de samen­le­ving. Met dit nieuwe woon­con­cept zetten we ook in op zaken als inno­vatie en duur­zaam­heid. Onze wens is om hiermee bij te dragen aan leef­baar­heid van de regio."

De komende maanden worden de plannen verder uitge­werkt. Geke Blok­zijl, bestuurder Noor­der­zorg: "We zijn met onze part­ners in gesprek hoe we verder invul­ling geven aan de samen­wer­king. Cliënten en omwo­nenden betrekken we bij de uitwer­king van de plannen en de invul­ling van het terrein." De zorgor­ga­ni­sa­ties zitten momen­teel met de gemeente Het Hoge­land om tafel om te kijken naar een geschikte locatie. De wens is om dit nieuwe woon­zorg­con­cept te reali­seren op het terrein van Lentis aan de Oude Tilsterweg. Een locatie die een veilige woon­om­ge­ving biedt en waar verbin­ding met de samen­le­ving kan ontstaan. Arien Storm, bestuurder van Lentis: "Het nieuwe woon­zorg­con­cept biedt op die manier onder­steu­ning aan bewo­ners bij de wijze waarop zij zelf willen leven."

Foto & tekst: © Cosis

Op de foto van links naar rechts:
• Geke Blok­zijl, Direc­teur Bestuurder Noorderzorg
• Bert Hoge­boom, Lid van de Raad van Bestuur Cosis
• Mariette de Visser, Wethouder gemeente Het Hoge­land (Parti­ci­patie, Zorg, Welzijn, Wonen en publiek vervoer)
• Arien Storm, Lid van de Raad van Bestuur Lentis