Lauwersland Online - Het Groninger Landschap gestart met herstel verkavelingspatroon Reitdiep-Midden

donderdag 20 augustus 2020

Het Groninger Land­schap gestart met herstel verka­ve­lings­pa­troon Reitdiep-Midden

HEKKUM - Het Groninger Land­schap is deze week begonnen met het herstellen van het histo­ri­sche verka­ve­lings­pa­troon in het Reit­diep-Midden. In het Reit­diep is het oorspron­ke­lijke verka­ve­lings­pa­troon op veel plaatsen goed bewaard gebleven. Echter op enkele plaatsen is dit patroon aange­tast door het dempen van water­gangen. Het Groninger Land­schap brengt deze nu terug in het land­schap in de vorm van ondiepe, brede grep­pels. Door verho­ging van het water­peil lopen deze grep­pels vol met water waar­door de terrein­om­stan­dig­heden voor weide­vo­gels verbeteren.

In het Reit­diep zijn oorspron­ke­lijke verka­ve­lings­pa­tronen op veel plaatsen goed bewaard gebleven. Echter op enkele plaatsen zijn deze patronen verdwenen of minder zicht­baar in het land­schap. Het Groninger Land­schap brengt deze nu terug in het land­schap. Dit is niet alleen gunstig voor de weide­vo­gels maar maakt ook het histo­ri­sche verka­ve­lings- en grep­pel­pa­troon beter zichtbaar.

Het Reit­diep behoort tot de oudste cultuur­land­schappen van Europa. Sinds het land in cultuur gebracht is, is de struc­tuur van het land­schap weinig veran­derd. Het verka­ve­lings­pa­troon sluit aan bij het kron­ke­lende verloop van oude laagtes en sloten. Er is veel reliëf in het land, zoals oever­wallen, wierden en dijken, en oude prielen, geulen en meanders.

De aanleg van de grep­pels in Reit­diep-Midden zijn onder­deel van het POP3-project "Weide­vo­gel­ge­bieden Groningen". Dit project betreft het versterken van de kwali­teit van de weide­vo­gel­ge­bieden Reit­diep, Hoeks­meer en Gorecht (Oost­polder en Onner­polder). De maat­re­gelen in genoemde natuur­ge­bieden zijn onder andere gericht op het opti­ma­li­seren van het water­be­heer, ontwik­ke­ling van krui­den­rijk gras­land en bevor­de­ring van de bodem­kwa­li­teit. Het project is moge­lijk gemaakt door steun vanuit de provincie Groningen en het Euro­pees Land­bouw­fonds voor Plat­te­lands­ont­wik­ke­ling: Europa inves­teert in zijn landschap.

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst: © Het Groninger Landschap