Lauwersland Online - Het Groninger Landschap start met versterking molen Zeldenrust in Westerwijtwerd

woensdag 9 september 2020

Het Groninger Land­schap start met verster­king molen Zelden­rust in Westerwijtwerd

WESTERWIJTWERD - Op dinsdag 15 september start Het Groninger Land­schap met de verster­kings­werk­zaam­heden van molen Zelden­rust in Wester­wijt­werd. De molen krijgt onder andere een nieuwe funde­ring zodat het rijks­mo­nu­ment weer stevig staat.

In 2012 - bij de door gaswin­ning veroor­zaakte aard­be­ving in Huizinge - liep de molen forse schade op.

Molen Zelden­rust - gebouwd in 1845 - kwam in 2007 in bezit van Het Groninger Land­schap. Na de beving in 2012 zakte de molen door zijn funda­ment en vormde een veilig­heids­ri­sico voor de naast­ge­legen mole­naars­wo­ning. De bewo­ners vertrokken en de woning - even­eens een rijks­mo­nu­ment - werd opge­kocht door de NAM.

Na jaren van overleg over het herstel van de aard­be­vings­schade aan de molen kwamen Het Groninger Land­schap en de NAM eind 2019 uitein­de­lijk tot een defi­ni­tief besluit. Het Groninger Land­schap werd eige­naar van de woning en de NAM betaalde een vergoe­ding voor scha­de­her­stel en verster­king van de molen. Met zowel molen als mole­naars­wo­ning in bezit lag de weg vrij om te starten met de werkzaamheden.

Momen­teel worden de voor­be­rei­dende werk­zaam­heden afge­rond. Het bedrijf Bresser start op dinsdag 15 september met de verster­king van de molen. Na de verster­kings­ope­ratie zal het groot onder­houd ter hand worden genomen. Het streven is de werk­zaam­heden in het voor­jaar van 2021 af te ronden. De molen wordt na reno­vatie weer open­ge­steld voor publiek. De mole­naars­wo­ning zal worden inge­richt als vakantiewoning.

Foto: © Wieringa - molenbouwadvies
Tekst: © Het Groninger Landschap