Lauwersland Online - Hogelandsters praten mee over nieuw groenbeleid

woensdag 1 juli 2020

Hoge­land­sters praten mee over nieuw groenbeleid

HET HOGELAND - De gemeente Het Hoge­land werkt aan een nieuw groen­be­leid. Om dat vorm te geven, zijn inwo­ners via een enquête gevraagd wat zij belang­rijk vinden als het gaat om het onder­houd van het open­bare groen zoals bermen, bomen en gazons. Ruim 1.700 inwo­ners hebben van de moge­lijk­heid gebruik­ge­maakt. De resul­taten zijn te zien op de website van de gemeente.

De respons van de inwo­ners biedt inzicht in de tevre­den­heid over het huidige beleid en het huidige onder­houds­ni­veau. Ook wordt duide­lijk welke wensen er zijn voor het nieuwe gemeen­te­lijke groenbeleid.

Bijna negentig procent van de deel­ne­mers vindt het belang­rijk dat reke­ning wordt gehouden met de natuur, bijvoor­beeld door te zorgen voor betere leef­om­stan­dig­heden voor bijen en vlin­ders of voor meer vari­atie in flora en fauna. Ruim veertig procent vindt het huidige onder­houds­ni­veau niet voldoende. Onge­veer eenzelfde percen­tage is bereid zelf een bijdrage te leveren aan het onder­houd van groen in hun buurt, op een begraaf­plaats of een speelplek.

De resul­taten van de enquête worden meege­nomen bij het opstellen van het groen­be­leids­plan. De gemeen­te­raad beslist uitein­de­lijk hoe het nieuwe groen­be­leid eruit­ziet. Naar verwach­ting gebeurt dat in het laatste kwar­taal van dit jaar.

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland