donderdag 23 januari 2020

Hoge­land­sters willen huis­vuil­con­tai­ners om de week geleegd

HET HOGELAND - Ruim 2600 inwo­ners hebben hun mening gegeven tijdens de peiling over afval­in­za­me­ling die de gemeente Het Hoge­land in december hield. Hoge­land­sters konden toen hun voor­keur aangeven voor een van de vier vari­anten voor de inza­me­ling van huisvuil.

Een flinke meer­der­heid, 72 procent, koos voor de variant waarbij de grijze en groene container eens per twee weken geleegd worden. Ze gaven verder aan dat de groene container in de zomer­pe­riode weke­lijks geleegd zou moeten worden. Uit onder­zoek dat afge­lopen zomer werd gehouden, bleek al dat een ruime meer­der­heid van de Hoge­land­sters voor een diftar-syteem is: betalen voor de hoeveel­heid aange­boden huis­vuil. De vari­anten waaruit gekozen kon worden, hadden daarom dat uitgangspunt.

Tevreden

Verant­woor­de­lijk wethouder Harmannus Blok is tevreden over de respons: "Duide­lijk is dat afval leeft bij onze inwo­ners. Dat meer dan 2600 mensen de moeite namen om hun mening te geven, duidt op een flinke betrok­ken­heid.", stelt hij. "Uitein­de­lijk beslist de gemeen­te­raad over hoe we het afval vanaf 2021 gaan inza­melen. Maar de raad heeft ook aange­geven te willen weten hoe Hoge­land­sters er zelf tegenaan kijken. Dat beeld hebben we nu. Dat is ook van belang omdat we de hoeveel­heid huis­hou­de­lijk afval willen terug­brengen van 200 kilo afval per persoon per jaar naar 30. Dat is de lande­lijke doel­stel­ling. We kunnen nu ook stappen zetten om die doel­stel­ling in 2025 te halen. En we zetten in op meer herge­bruik en recy­cling. Dat begint bij inwo­ners zelf."

Plastic, metaal en drankpakken

Uit de reac­ties bleek ook dat veel Hoge­land­sters denken dat plastic, metaal en drank­pakken nu niet gescheiden worden. Dat is een misvat­ting. Harmannus Blok: "Plastic, metaal en drank­pakken worden momen­teel wel dege­lijk gescheiden. Dat gebeurt achteraf en dat is dus niet "zicht­baar". Aparte contai­ners daar­voor zijn dus niet nodig. Duide­lijk is dat we dat meer moeten benadrukken."

"Zonder flau­wekul"

Inwo­ners vonden de voor­keurs­va­riant "simpel en doel­tref­fend" en "het meest prak­tisch". Een van de deel­ne­mers aan de peiling vatte de keuze daar­voor samen als "de beste en goed­koopste oplos­sing, zonder flauwekul".

Naast de variant waar­voor in meer­der­heid werd gekozen, waren er nog drie andere keuze­mo­ge­lijk­heden. Die scoorden alle­maal laag. De Hoge­land­sters gaven eerder al aan in meer­der­heid een systeem te willen waarbij "de vervuiler betaalt". Twee­derde van de onder­vraagden koos toen voor diftar.

De gemeen­te­raad besluit naar verwach­ting in februari over het nieuwe afval­be­leid. Per 2021 gaat de nieuwe inza­mel­me­thode in.

Foto: © Pixabay
Teks & Afbeel­ding: © Gemeente Het Hogeland