Lauwersland Online - Kantsters en gemeente Het Hogeland in gesprek over versterkingsmogelijkheden

dinsdag 1 september 2020

Kant­sters en gemeente Het Hoge­land in gesprek over versterkingsmogelijkheden

KANTENS - De gemeente Het Hoge­land gaat de komende maanden met de inwo­ners van Kantens in gesprek over de moge­lijk­heden van de verster­king voor de toekomst van het dorp. Hier­voor orga­ni­seert zij een serie bijeen­kom­sten. De start­bij­een­komst "De toekomst van Kantens" is op 3 september 2020 in dorps­huis ‘t Schienvat.

Ruim­te­lijke moge­lijk­heden Kantens

Kantens is het eerste dorp in de gemeente Het Hoge­land waar de verster­kings­op­gave groot­schalig opge­pakt wordt. Dat geldt voor parti­cu­liere woningen en 46 huur­wo­ningen van De Delthe.

Tijdens de eerste bijeen­komst presen­teert KAW archi­tecten de vernieuwde "Iden­ti­teits­studie Kantens", met daarin een actuele schets van Kantens. Woning­stich­ting De Delthe is aanwezig om vragen van huur­ders te beant­woorden. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen laat zien hoe de tijde­lijke huis­ves­ting aan de Bredeweg eruit komt te zien en licht de verster­kings­aanpak toe. Inwo­ners die daar behoefte aan hebben kunnen ook in gesprek met de aard­be­vings­coa­ches van Mensen­werk Hogeland.

Vervolg­bij­een­kom­sten

De gemeente Het Hoge­land orga­ni­seert na deze start­bij­een­komst een serie vervolg­bij­een­kom­sten om met de inwo­ners van het dorp in gesprek te gaan over de inrich­ting van Kantens. De Delthe, NCG en KAW zitten hier ook aan tafel.

Veilig wonen

Burge­meester Henk Jan Bolding, wethouder Ruim­te­lijke Orde­ning Eltjo Dijk­huis en Kristel Rutgers, gebieds­wet­houder van Kantens zijn op 3 september ook aanwezig. Kristel Rutgers: "Er komt veel op bewo­ners af. Sommigen verhuizen naar een tijde­lijke woning. Dan wordt hun huis gesloopt en begint de nieuw­bouw van hun huis. Dat is nogal wat; het is dan ook erg belang­rijk dat bewo­ners zich weer veilig voelen in hun nieuwe huis en buurt. Het gaat immers om hun dorp en hun toekomst."

Besloten bijeen­komst

Inwo­ners van Kantens hebben een uitno­di­ging gekregen per brief en konden zich aanmelden. De bijeen­komst is besloten, zodat de coron­a­maat­re­gelen nage­leefd kunnen worden.

Toekomst­plan

De gemeente Het Hoge­land praat de komende maanden verder met inwo­ners  over hoe Kantens toekomst­be­stendig gemaakt kan worden. Met de ideeën van de inwo­ners presen­teert KAW naar verwach­ting begin volgend jaar het "Toekomst­plan Kantens".

Bezoek voor meer infor­matie de website www.hethogeland.nl/aardbevingen !

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland