Lauwersland Online - Koninklijke erepenning voor christelijke muziekvereniging "De Bazuin" uit Winsum

zondag 12 januari 2020

Konink­lijke erepen­ning voor chris­te­lijke muziek­ver­e­ni­ging "De Bazuin" uit Winsum

WINSUMBurge­meester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hoge­land reikte op zaterdag 11 januari een Konink­lijke erepen­ning uit aan de chris­te­lijke muziek­ver­e­ni­ging "De Bazuin" uit Winsum. De uitrei­king vond plaats tijdens het jubi­le­um­con­cert dat "De Bazuin" in het kader van het 100-jarige bestaan gaf in De Poort in Winsum.

De basis voor de vere­ni­ging werd op 14 januari 1920 in de Gere­for­meerde school in het dorp gelegd. Op initi­a­tief van smid Geert Jan Hoek­sema besloot een aantal Winsu­mers tot de oprich­ting van een muziek­ver­e­ni­ging voor de Gere­for­meerde zuil in Winsum. Met "Triton", dat al in 1888 werd opge­richt, werden de andere Winsu­mers muzi­kaal bediend.

Het eerste concert werd ruim een jaar na de oprich­ting gegeven. De vere­ni­ging kende een gestage groei en werd een begrip in het dorp. Van 1942 tot de bevrij­ding in april 1945 leidde "De Bazuin" een slapend bestaan; de vere­ni­ging werd door de bezetter verboden omdat het bestuur weigerde aanslui­ting te zoeken bij door de Duit­sers inge­steld Kunst- en Cultuurkamer.

In de na-oorlogse jaren kende de vere­ni­ging een bloei­pe­riode. "De Bazuin" behaalde prijzen tijdens concoursen in onder meer Groningen en Rotterdam. In Winsum en omlig­gende dorpen werden met regel­maat concerten gegeven.

"De Bazuin" telt nu rond de 100 leden. Die zijn actief in het "Groot orkest", dat onder leiding staat van diri­gent Henk Smit uit Middel­stum, en "Twister", het oplei­dings­or­kest dat wordt geleid door diri­gent Stefan de Groot. De oplei­dingen van de leden worden door "De Bazuin" zelf verzorgd. Leden van "De Bazuin" zijn ook actief in het dweil­or­kest "De Boog­blo­a­zers oet Winzum".

Burge­meester Henk Jan Bolding prees in zijn toespraak de lang­du­rige bindende kracht van de vere­ni­ging: "De Bazuin is honderd jaar oud maar er is geen spoor van slij­tage te bekennen. Dat is te danken aan een bestuur dat met de tijd weet mee te gaan. Dat is te danken aan leden die enthou­siast ambas­sa­deur van hun kluppie zijn. En die er zo voor zorgen dat vers bloed gega­ran­deerd is. Dat is óók te danken aan de Winsumer samen­le­ving. Die op allerlei manieren open staat voor de verrich­tingen van "De Bazuin". De vere­ni­ging hoort bij Winsum zoals de Jene­ver­brug, De Boog en de twee molens dat ook al jaren lang doen."

Over het Konink­lijke eerbe­toon zei Bolding het volgende: "De penning is een welver­diende, vorste­lijke bekro­ning op honderd jaar muziek, cultuur, bruis en binding van, voor én door Winsu­mers. Van harte gefe­li­ci­teerd! En houd "De Bazuin" ook de komende honderd jaar daar waar de vere­ni­ging staat en altijd heeft gestaan: middenin de Winsumer samen­le­ving. Succes daarmee!"

Voor­zitter Anne­miek Westra nam de penning en bijbe­ho­rende oorkonde bijzonder vereerd in ontvangst. Het publiek beant­woordde dit prach­tige gebaar met een staande ovatie.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.bazuin-winsum.nl !

Foto: © Chr. muziek­ver­e­ni­ging "De Bazuin"
Tekst: © Gemeente Het Hogeland