Lauwersland Online - KunstKerk Warffum winnaar van de Culturele Stimuleringsprijs Het Hogeland

woensdag 28 oktober 2020

Kunst­Kerk Warffum winnaar van de Cultu­rele Stimu­le­rings­prijs Het Hogeland

WARFFUM - De cultu­rele stimu­le­rings­prijs van de gemeente Het Hoge­land gaat in 2020 naar de Kunst­Kerk in Warffum. De prijs - een geld­be­drag van duizend euro - is gisteren na een digi­tale bijeen­komst met alle geno­mi­neerden symbo­lisch over­han­digd door wethouder Eltjo Dijkhuis.

De Stich­ting Monni­ken­werk in Den Andel en cultu­reel café Wongema in Horn­huizen werden respec­tie­ve­lijk tweede en derde. Eervolle vermel­dingen waren er voor de Stich­ting Land­goed Verhil­dersum in Leens en het cultu­rele evene­ment Festival Ulrum.

Stimu­le­rende plek

Het jury­rap­port meldt onder meer het volgende over de winnaar: "De oprich­ters - Jan-Dirk Garde­niers en Gerrie Jonker - hebben de kerk in Warffum omge­to­verd tot een Kunst­Kerk. Naast verschil­lende acti­vi­teiten - zoals work­shops, concerten en theater - is het een stimu­le­rende plek voor kinderen uit het Hoge­land om kennis te maken met kunst en cultuur."

Gedreven

De jury is verder lovend over een initi­a­tief dat de afge­lopen zomer­pe­riode werd geor­ga­ni­seerd. "Midden in de coro­na­tijd hebben de oprich­ters vol passie en energie de Zomer­school 2020 opgezet. Meer dan 100 kinderen uit Het Hoge­land hebben hier gebruik van gemaakt." Het jury­rap­port heeft het verder over "een broed­plek voor nieuwe initi­a­tieven" en "een gedreven organisatie".

Laag­drem­pelig

De tweede prijs - een geld­be­drag van 250 euro - ging naar Stich­ting Monni­ken­werk in Den Andel. De stich­ting stelt tien kerken in Noord Groningen als atelier beschik­baar aan kunste­naars. Die stellen de kerk op hun beurt op gezette tijden open voor bezoe­kers. De kerken worden verbonden door een fiets­route. "Het is laag­drem­pelig en toegan­ke­lijk voor een breed publiek.", meldt de jury.

Divers aanbod

Cultu­reel café Wongema in Horn­huizen is "een werk­plek voor denkers, makers en praters". Daar­naast fungeert het als een dorps­café met muziek, eten en drinken. Ook onder­houdt de eige­naar een radio­sta­tion. De jury: "Wongema is voort­du­rend in bewe­ging en laat een zeer divers aanbod zien. Niet alleen lokaal en regi­o­naal; er is ook lande­lijke bekend­heid." Wongema ontvangt 250 euro.

Wisse­lende samenstelling

De cultu­rele prijs van Het Hoge­land werd in 2019 inge­steld. De jury kent een wisse­lende samen­stel­ling. Dit jaar bestond die jury uit Els Wessels, Fred Reif­fers, Sarah Stiles, Anne Wine Jansen en Rixt Vellenga.

Met de prijs wil de gemeente het cultu­rele klimaat in Het Hoge­land stimu­leren en de zicht­baar­heid van cultuur vergroten. Vernieu­wing is daarbij het sleu­tel­woord. "Het bruist hier van unieke en eigen­zin­nige cultu­rele acti­vi­teiten.", stelt wethouder Eltjo Dijk­huis. "Met de prijs hopen we dat nog zicht­baarder te maken."

Foto & tekst: © Gemeente Het Hogeland
Op de foto: Wethouder Eltjo Dijk­huis (links) over­han­digt de cheque van duizend euro aan Jan-Dirk Garde­niers van Kunst­Kerk in Warffum.