Lauwersland Online - Minister Ollongren ziet voortgang versterking gemeente Het Hogeland

donderdag 3 september 2020

Minister Ollongren ziet voort­gang verster­king gemeente Het Hogeland

HET HOGELAND - Burge­meester Bolding en de wethou­ders Dijk­huis, Rutgers en De Visser hebben minister Ollongren van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­la­ties rond­ge­leid langs verster­kings­pro­jecten in Het Hoge­land. De minister sprak met bestuur­ders en inwo­ners over de kansen die zij in de verster­kings­aanpak hebben benut en over de recente aard­be­ving in Roodeschool.

Naast de inwoner 

Bewo­ners van een door aard­be­vingen zwaar bescha­digd huis in Eppen­huizen voerden een persoon­lijk gesprek met de minister over de verster­king van hun huis. Daar werd haar de pijn­lijke reali­teit van de brij van instan­ties duide­lijk. "Er was een impasse tussen de inwo­ners en instan­ties ontstaan.", vertelt burge­meester Bolding. "De gemeente werd gevraagd om hulp en wij hebben de partijen opnieuw om tafel gebracht. Samen is gezocht naar oplos­singen, waar­door de schuur nu is herbouwd. We zijn blij dat we hierin naast onze inwo­ners hebben kunnen staan." Hij vervolgt: "De verster­kings­aanpak komt einde­lijk op gang, maar met de aard­be­ving van afge­lopen dinsdag in Uithui­zer­meeden nog vers in het geheugen en vanoch­tend in Westeremden vlakbij Kantens voelt het ook dubbel. Er zijn kansen. Maar het besef ook, dat we er nog lang niet zijn. Het was goed om dit ook heel persoon­lijk onder de aandacht van de minister te brengen."

Veer­kracht van dorpen

In Uithui­zer­meeden, naast Rood­e­school was afge­lopen dinsdag een aard­be­ving van 1,9 op de schaal van Richter. Door de klei­grond is deze beving duide­lijk gevoeld. De minister sprak hier­over met de voor­zitter van Dorps­be­langen Rood­e­school. In Kantens vertelde wethouder Rutgers meer over de verster­kings­op­gave waar het dorp voor staat: "Moge­lijk wordt een aanzien­lijk gedeelte van het dorp gesloopt. Dit heeft een enorme impact op het dorp. Toch zien we ook de veer­kracht. Inwo­ners denken graag mee en vinden het belang­rijk om betrokken te worden bij de toekomst van hun dorp."

Inno­va­tieve zorg voor mensen met dementie

In Bedum maakt zorg­groep ’s Heeren Loo een aantal bestaande en nieuwe zorg­wo­ningen aard­be­vings­be­stendig. De eerste nieuw­bouw­wo­ningen zijn in maart opge­le­verd en bieden onder andere ruimte aan tien oudere cliënten met een verstan­de­lijke beper­king en dementie. De minister zag hoe de zorg­in­stel­ling op een inno­va­tieve manier de omge­ving afstemt op de behoefte van de cliënt. Van biody­na­mi­sche verlich­ting tot een bele­vings­tafel. Cliënten ervaren hier­door in de laatste fase van hun leven zo veel moge­lijk eigen regie.

Beschermd Wonen Uithuizen 

De ochtend eindigde met een presen­tatie over het kans­rijke project "Bescherm Wonen Uithuizen". Onder­deel van het Zorg­ak­koord 2019. Niet-aard­be­vings­be­sten­dige zorg­panden worden gesloopt waar­door de herbouw nieuwe moge­lijk­heden biedt. Cosis, Lentis en Noor­der­zorg willen mensen met een inten­sieve zorg­vraag onder één dak herbergen en samen­werken in het aanbieden van zorg. Op deze manier kunnen de zorg­in­stel­lingen gebruik­maken van elkaars faci­li­teiten, wordt zorg­per­so­neel gemak­ke­lijker gedeeld en kan de huis­ves­ting op elkaar worden afge­stemd. Ook wordt gezocht naar moge­lijk­heden om in het dorp dagbe­ste­ding aan te bieden. Kortom één totaalconcept.

Foto & tekst: © Gemeente Het Hogeland