Lauwersland Online - Nieuwe subsidieregeling voor Het Hogeland

maandag 28 september 2020

Nieuwe subsi­die­re­ge­ling voor Het Hogeland

HET HOGELAND - Het college van burge­meester en wethou­ders heeft voor de gemeente Het Hoge­land een nieuwe Alge­mene Subsi­die­re­ge­ling vast­ge­steld. Dat bete­kent dat in Het Hoge­land vanaf 1 januari 2021 overal dezelfde subsi­die­re­gels gaan gelden. De subsi­die­re­gels uit de voor­ma­lige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond komen hiermee ten einde. 

Een voort­zet­ting van oude rege­lingen uit de voor­ma­lige gemeenten is voor Het Hoge­land finan­cieel niet haal­baar. Daarom zijn de regels voor subsidie aange­scherpt. Vanaf 2021 worden alleen nog subsi­dies verstrekt aan acti­vi­teiten die bijdragen aan de reali­satie van gemeen­te­lijke doelen en de leef­baar­heid in dorpen of wijken. Dat iedereen kan meedoen aan de acti­vi­teit is een derde voor­waarde voor subsidie. Verder is een aantal alge­mene bepa­lingen van toepas­sing. Zo wordt er bijvoor­beeld alleen subsidie verleend aan rechts­per­sonen zonder winst­oog­merk. Wanneer de subsi­die­ont­vanger zelf over voldoende eigen vermogen beschikt voor de uitvoe­ring van de acti­vi­teiten, wordt geen subsidie toegekend.

Orga­ni­sa­ties en vere­ni­gingen die de jaar­lijkse subsidie voor 2021 hebben aange­vraagd, hebben een brief over de nieuwe rege­ling ontvangen.

Afbeel­ding & tekst: © Gemeente Het Hogeland