Lauwersland Online - Online bijeenkomst voor inwoners over toekomst Het Hogeland

woensdag 19 augustus 2020

Online bijeen­komst voor inwo­ners over toekomst Het Hogeland

HET HOGELANDOp dins­dag­avond 25 augustus orga­ni­seert de gemeente Het Hoge­land om 19:30 uur een online bijeen­komst voor al haar inwo­ners. Het beschik­bare geld vanuit Nati­o­naal Programma Groningen is bedoeld om te inves­teren in de toekomst van Groningen. Het Hoge­land heeft daarom in het lokaal program­maplan "De Kop op ’t Hoge­land" zes thema’s beschreven die moeten bijdragen aan de toekomst van de gemeente.

Dit  plan is onder­werp van gesprek tijdens deze eerste bijeen­komst, waarna nog meer zullen volgen. Via het YouTube-kanaal van de gemeente is de bijeen­komst op 25 augustus live bij te wonen.

In de online bijeen­komst neemt de gemeente de Hoge­land­sters mee in het lokale program­maplan en vraagt ze hierin actief mee te denken en met ideeën te komen. Het gesprek gaat over onder­werpen die de toekomst van de inwo­ners raakt, zoals bedrij­vig­heid en inno­vatie, een leven lang ontwik­kelen, lande­lijk en karak­tervol wonen, laag­drem­pe­lige zorg en mobiliteit.

In de komende jaren kunnen inwo­ners zelf ideeën inbrengen en daar­over meepraten. Op 25 augustus start de gemeente daarmee. Dit is het begin van een lang traject waarin veel ideeën voorbij gaan komen, hoopt de gemeente. In het najaar is er al een vervolg en kunnen inwo­ners deel­nemen aan online "expert­ta­fels" voor een eerste verdieping.

Diverse spre­kers komen 25 augustus aan het woord, waar­onder burge­meester Henk Jan Bolding en andere betrok­kenen vanuit de gemeente. Ook laat de gemeente een aantal concrete projecten zien, zodat men weet waar de eerste gelden volgens "Het Hoge­land" naar toe moeten gaan. Kijkers kunnen live vragen stellen via de chat en WhatsApp.

Het Hoge­land in 2030

"De bijdrage van Nati­o­naal Programma Groningen biedt de gemeente ruimte om te inves­teren in de welvaart van het gebied. Het Hoge­land werkt samen met haar inwo­ners hard aan een leef­bare regio, nu en in de toekomst. Het is een ruim­te­lijk gebied met kansen én uitda­gingen zoals de vergrij­zing en de gevolgen van de Groninger gaswin­ning.", zegt burge­meester Henk Jan Bolding.

In het lokaal program­maplan "De kop op ’t Hoge­land" beschrijft de gemeente hoe de toekomst er in 2030 uit kan zien aan de hand van zes thema’s: Toekomst­be­sten­dige bedrij­vig­heid, Leven Lang Ontwik­kelen, Wonen & Leven op de Wierden, Zorgen voor & met elkaar, Het Hoge­land goed verbonden en Pron­k­je­wailen op ’t Hoogelaand.

Samen met de inwoners

"Hoewel 2030 nog ver weg klinkt, start de gemeente nu het gesprek met haar inwo­ners, want iedereen vindt iets van onze toekomst en daar kun je niet vroeg genoeg over in gesprek gaan.", aldus Bolding.

Bezoek voor meer infor­matie en het lokaal program­maplan de website www.hethogeland.nl/kopophethogeland !

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland