Lauwersland Online - Provincie Groningen zoekt kandidaten voor twintigste Provinciale Vrijwilligersprijs

maandag 31 augustus 2020

Provincie Groningen zoekt kandi­daten voor twin­tigste Provin­ciale Vrijwilligersprijs

PROVINCIE GRONINGEN - Welke vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie levert een belang­rijke bijdrage aan de Groninger samen­le­ving en verdient daar een prijs voor? Dit jaar reikt de provincie voor de twin­tigste keer de Provin­ciale Vrij­wil­li­gers­prijs uit. Inwo­ners van onze provincie kunnen orga­ni­sa­ties aanmelden in de cate­go­rieën zorg, leef­baar­heid, jeugd en sport. De winnaar krijgt een geld­be­drag van € 3000.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 30 september. In oktober maakt de jury bekend welke twee orga­ni­sa­ties in elke cate­gorie door­gaan naar de finale. Vervol­gens kan het publiek stemmen. Op 7 december wordt de winnaar bekend­ge­maakt tijdens de lande­lijke Vrijwilligersdag.

Cate­go­rieën

Er zijn vier categorieën:

  • Zorg: de vrij­wil­li­gers onder­steunen zieken, mensen met een beper­king, ouderen of mantel­zor­gers in zorg­in­stel­lingen of bij mensen thuis.
  • Leef­baar­heid: de vrij­wil­li­gers leveren een posi­tieve bijdrage aan het wonen, werken en (cultu­rele) leven in wijken en dorpen.
  • Jeugd: hier gaat het om de inzet van jonge vrij­wil­li­gers tot 25 jaar. Het kan om allerlei soorten vrij­wil­li­gers­werk gaan, van cultu­rele acti­vi­teiten tot zorg en jongerenparticipatie.
  • Sport: de vrij­wil­li­gers leveren op een eigen­wijze of bijzon­dere manier een bijdrage aan hun club en de omgeving.

Belo­ning

De Provin­ciale Vrij­wil­li­gers­prijs is bedoeld om orga­ni­sa­ties die op bijzon­dere manier met vrij­wil­li­gers werken, te belonen en in het zonnetje te zetten. Daarmee willen we als provincie laten zien hoe belang­rijk vrij­wil­li­gers­werk is voor onze samen­le­ving. De prijzen worden dit jaar voor de twin­tigste keer uitgereikt.

Stemmen

Aanmelden kan tot en met 30 september. Per cate­gorie kiest de jury twee vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties die door­gaan naar de finale. Tussen 19 en 31 oktober kan iedereen stemmen op zijn favo­riete orga­ni­satie. De winnaars worden op maandag 7 december tijdens de Lande­lijke Vrij­wil­li­gersdag bekend­ge­maakt. In verband met het coro­na­virus is nu nog niet bekend hoe en waar die uitrei­king precies plaats zal vinden.

Foto & tekst: © Provincie Groningen
Op de foto: Winnaars Vrij­wil­li­gers­prijs 2019