Lauwersland Online - Samenwerking RTV NOF en Omrop Fryslân: sterkere lokale journalistiek

maandag 27 juli 2020

Samen­wer­king RTV NOF en Omrop Fryslân: ster­kere lokale journalistiek 

NOARDEAST-FRYSLÂN - De streek­om­roep voor de regio Noord­oost Fryslân, RTV NOF, en Omrop Fryslân gaan inten­siever samen­werken om de lokale jour­na­lis­tiek te versterken. De omroepen hebben een subsidie van een half miljoen euro gekregen uit de pot "Verster­king van de Lokale Jour­na­lis­tiek" van het minis­terie van Onder­wijs, Cultuur en Weten­schap. Met die steun kunnen de omroepen voor de komende vier jaar drie extra jour­na­listen aannemen die de gemeenten Noar­deast-Fryslân, Dantu­ma­diel, Tytsjerk­ster­a­diel, Acht­kars­pelen, Schier­mon­nikoog en Ameland als hun werk­ge­bied krijgen.

Het samen­wer­kings­pro­ject heeft als doel de redactie van streek­om­roep RTV NOF verder te profes­si­o­na­li­seren. Die omroep heeft sinds kort een team van vaste redac­tie­leden aange­vuld met een groot aantal vrij­wil­li­gers en wil graag een volgende kwali­teits­slag maken. De inten­sie­vere samen­wer­king met Omrop Fryslân en de aanstel­ling van een aantal profes­si­o­nele jour­na­listen zal daar een flinke impuls aan geven, zo is de verwachting.

De drie nieuwe jour­na­listen komen in dienst bij Omrop Fryslân en werken op de redactie van RTV NOF in De Westereen. Ze zijn actief in de zes gemeenten in de regio Noord­oost Fryslân. De jour­na­listen werken voor beide omroepen en kunnen gebruik maken van de kennis en erva­ring die nu al beschik­baar is. De omroepen kunnen elkaars verhalen en archieven gebruiken.

Lokale poli­tiek en verdie­pende nieuwsverhalen

De nieuwe jour­na­listen krijgen onder andere als taak de lokale poli­tiek en maat­schap­pe­lijke ontwik­ke­lingen in de zes gemeenten te volgen en contro­leren. Van gemeen­te­raads­bij­een­kom­sten tot lokale gebeur­te­nissen. Naast de dage­lijkse nieuws­ver­slag­ge­ving worden verdie­pende nieuws­ver­halen gemaakt. Alle verhalen zijn in eerste instantie bestemd voor de streek­om­roep. Een deel daarvan zal echter ook geschikt zijn voor Omrop Fryslân en inci­den­teel kan ook de lande­lijke publieke omroep gebruik maken van de verhalen. Op die manier worden alle drie lagen van het publieke bestel bediend.

Hoofd­re­dac­teur Ingrid Spij­kers van Omrop Fryslân is blij met de subsidie: "Met dit project versterken we de lokale en daarmee ook de regi­o­nale jour­na­lis­tiek. Lokale jour­na­listen contro­leren het gemeen­te­be­stuur en lokale poli­tici en zijn mede daar­door een verbin­dende factor in de lokale gemeen­schap." Voor­zitter Marco Keizer van RTV NOF: "Wij blijven bouwen aan een streek­om­roep die struc­tu­reel lokaal toerei­kend media aanbod aan de inwo­ners van de regio Noord­oost Fryslân kan bieden. Dit traject is een welkome aanvul­ling daarop en is kenmer­kend voor de groei die we door­maken. Een 'boppe­s­lach' voor de regio."

Foto: © RTV NOF
Tekst: © Omrop Fryslân
Op de foto: Ingrid Spij­kers en Marco Keizer