Lauwersland Online - Stadsbrouwerij Bonifatius in Dokkum breidt biergeschiedenis uit

Deze zomer: reali­satie micro-bier­mu­seum en herplaat­sing putstoel

vrijdag 10 juli 2020

Stads­brou­werij Boni­fa­tius in Dokkum breidt bier­ge­schie­denis uit

DOKKUM - De bier­ge­schie­denis van de stad Dokkum wordt deze zomer uitge­breid met de reali­satie van een micro-bier­mu­seum en de plaat­sing van een putstoel c.q. bier­paal aan de stadsgracht. 

Stich­ting Dockumer Bier­gilde die beheerder is van Stads­brou­werij Boni­fa­tius heeft een LEADER subsidie ontvangen voor 50% van de totale kosten voor het project "Van Boni­fa­tius tot Bier­ge­schie­denis". Het project heeft als doel om de bier­ge­schie­denis van Stads­brou­werij Boni­fa­tius uit te breiden. Hier­voor wordt de kelder geres­tau­reerd zodat er ruimte wordt gecre­ëerd voor de reali­satie van een micro-bier­mu­seum. Daar­naast wordt er een replica putstoel geplaatst op de tegen­over­ge­legen kade van de voor­ma­lige zee-ader, het Groot­diep. Hiermee wordt weer een toeris­ti­sche trekker gere­a­li­seerd op de Diepswal.

Putstoel

De putstoel diende in vroeger tijden om water uit houten tonnen te kunnen takelen die op water­schuiten stonden. Het water werd vervol­gens via een water­goot en/of water­dra­gers naar de kelder van de brou­werij gebracht waar het wederom in water­tonnen of ketels werd over­ge­goten. Hier werd van het water uitein­de­lijk bier gemaakt. Het heldere water voor het Dokkumer bier kwam uit de Boni­fa­tius bron. De replica van de putstoel wordt een moderne parodie op de oude situ­atie, in de vorm van een func­ti­o­neel kunst­werk. Een symbo­li­sche verwij­zing naar de rijke bier­ge­schie­denis van Dokkum.

Micro-bier­mu­seum

Met de reali­satie van een micro-bier­mu­seum in Stads­brou­werij Boni­fa­tius, wordt het proef­lo­kaal naast de kleinste 'bier­brou­werij' van Neder­land ook het kleinste 'bier­mu­seum' van Nederland.

De geschie­denis van het bier

Ooit was het wonder van een zoet­wa­ter­bron op een terp aan het wad het begin van Dokkum als pelgrims­stad voor Boni­fa­tius. Na de dood van Boni­fa­tius in 754 brouwden de monniken van de net gestichte Boni­fa­ti­usabdij op de Markt het Boni­fa­ti­us­bier. Parti­cu­liere brou­wers namen dit werk over tot een aantal van 19 brou­we­rijen. Van 1597 tot 1645 was Dokkum een Admi­ra­li­teits­stad waar de vele schepen werden bevoor­raad met het Dokkumer bier.

Eerste brou­werij sinds 140 jaar

In 1876 stopte de laatste brouwer. Na 140 jaar is sinds 2016 het Boni­fa­ti­us­bier weer terug.

"We zijn trots dat we de eerste brou­werij zijn die het bier in Dokkum weer heeft geïn­tro­du­ceerd.", zegt Frank van Dijk. Het proef­lo­kaal en de micro-bier­brou­werij worden bemand door enthou­si­aste vrij­wil­li­gers die het moge­lijk maken om dit project te reali­seren. Er wordt expe­ri­men­teel gebrouwen met leden van Stich­ting Dockumer Bier­gilde en in het proef­lo­kaal kunnen de brouw­sels worden gedronken, ook worden hier bier­proe­ve­rijen gegeven in combi­natie met histo­ri­sche verhalen. De brou­werij heeft vorig jaar Euro­pean Beer Awards gewonnen voor haar Boni­fa­ti­us­bieren en speciaal voor de zomer van 2020 een frisse Weizen uitgebracht.

Pente­ke­ning door F.J. van der Elst, Dokkum, 1764
Tekst: © Thea van der Schaaf