Lauwersland Online - Waarom worden internet only pakketten steeds populairder?

donderdag 20 februari 2020

Waarom worden internet only pakketten steeds populairder?

NEDERLAND - Pakketten die bestaan uit alleen internet en niets anders worden steeds popu­lairder. Hier­voor zijn er meer­dere verkla­ringen, zoals je hier­onder kunt lezen. Het heeft er natuur­lijk ook te maken met het feit dat we anno 2020 niet echt meer gebruik­maken van een vaste tele­foon. Tegen­woordig bellen we liever met een smartphone of kiezen we voor een gesprek via Skype of Facetime. Zodoende wordt de vaste tele­foon­lijn steeds meer uitgeschakeld.

De vaste tele­foon gebruiken we tegen­woordig dus minder, maar ook het gebruik van de tele­visie loopt lang­zaamaan terug. Norma­liter heeft elk huis­houden in Neder­land nog wel zo’n exem­plaar in de woon­kamer te staan, maar wij gebruiken het alsmaar minder om de stan­daard tele­vi­sie­zen­ders te kijken. Een tele­visie wordt heden­daags natuur­lijk ook veel gebruikt voor de strea­ming services, waar Netflix nog altijd het popu­lairste en bekendste voor­beeld van is. Andere welbe­kende voor­beelden zijn Vide­o­land, Disney+, HBO, et cetera. Het is niet voor niets dat deze dien­sten al zo popu­lair zijn. Ze worden name­lijk gezien als de toekomst van tele­visie. Het effect hiervan is dat er nog altijd meer van derge­lijke plat­formen worden gerealiseerd.

Aange­zien we met name de vaste tele­foon niet zoveel meer gebruiken als voor­heen kiezen we er steeds meer voor om een abon­ne­ment af te sluiten dat puur bestaat uit internet. Met andere woorden, de alles in 1 pakketten worden zeker niet meer zo vaak verkocht als in het verleden. Deze abon­ne­menten bestonden name­lijk uit internet, tele­visie en vast bellen. Tegen­woordig zul je zien dat men voor­na­me­lijk kiest voor een pakket dat bestaat uit internet en tele­visie, dit is name­lijk nog altijd de popu­lairste combi­natie. Deson­danks worden de internet only abon­ne­menten toch popu­lairder. Dit bleek een aantal jaren geleden al, maar de groei is zeker door­gezet door zo een abon­ne­ment van de goed­koopste internet provider.

Dat de popu­la­ri­teit van de internet only pakketten stijgt heeft onder meer te maken met de snel­heid van het internet. Dit stijgt met de week bij wijze van spreken, waar­door wij Neder­lan­ders er steeds meer vertrouwen in krijgen. Ook wordt het steeds stabieler, wat natuur­lijk tevens een plus­punt is. Op de lange termijn zou het internet dus de func­ties van de tele­visie en de vaste tele­foon kunnen innemen. Het is zelfs moge­lijk dat dit op de korte termijn gaat gebeuren. Bij de tele­visie zie je dit bijvoor­beeld al terug aan de strea­ming services, terwijl de plaats van de vaste tele­foon door onder andere Facetime inge­nomen wordt.

De vaste tele­foon­lijn is boven­dien eigen­lijk niet meer nodig vanwege de opkomst van smartphones. Uit onder­zoek blijft dat een Neder­lands huis­houden gemid­deld maar liefst 3 van zulke mobielen bezit. Het resul­taat hiervan is natuur­lijk dat de vaste tele­foon eigen­lijk over­bodig is. Zelfs als je nog wel zo een tele­foon wilt dan zul je hier meer voor moeten betalen dan voor­heen. Provi­ders brengen name­lijk meestal extra kosten in reke­ning per gesprek, terwijl dit in het verleden nog niet het geval was. Aan de andere kant heb je bij de sommige smartphone abon­ne­menten juist dat je onbe­perkt kunt bellen.

Alhoewel een internet only pakket zeker veel voor­delen heeft, is het niet alleen maar posi­tief. Bij zo een abon­ne­ment kun je name­lijk niet altijd de programma’s van de regu­liere tele­vi­sie­zen­ders kijken. Dit komt doordat niet elke zender een strea­ming service heeft waarop je de series kunt kijken.

Deson­danks zijn er voldoende zenders die dit wel hebben. Als je bijvoor­beeld Boer Zoekt Vrouw wilt kijken dan is dit moge­lijk op NPO Start. Ook Disco­very Channel heeft inmid­dels een eigen strea­ming plat­form. Dit heet Dplay en biedt verschei­dene inte­res­sante programma’s aan waar­onder Salvage Hunters en Gold Rush.

Foto: © Pixabay