Lauwersland Online - Wehe - den Hoorn, Leens en Ulrum worden veiliger voor verkeer

woensdag 6 mei 2020

Wehe - den Hoorn, Leens en Ulrum worden veiliger voor verkeer

HET HOGELAND - De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge­land gaan aan de slag met het verkeers­vei­liger maken van de bebouwde kom van Wehe - den Hoorn, Leens en Ulrum. Door deze dorpen rijden veel land­bouw­voer­tuigen omdat deze geen gebruik meer mogen maken van de provin­ciale weg N361. Hier­door is het nodig om de door­gaande routes anders in te richten.

Onder­zoek

Uit onder­zoek in 2015 is gebleken dat land­bou­wers weinig gebruik­maken van de N361 tussen Wehe - den Hoorn, Leens en Ulrum. Door het spora­disch gebruik verwachten de overige wegge­brui­kers hier geen land­bouw­ver­keer. Daarom is het veiliger om land­bouw­ver­keer niet toe te staan op de weg, maar door de dorpen te laten rijden.

N361 Veilig

Het weren van land­bouw­ver­keer is onder­deel van het N361 Veilig, een project om deze weg verkeers­vei­liger te maken. Door snel­heids­ver­schillen tussen land­bouw­ver­keer en het overige verkeer kunnen er onvei­lige situ­a­ties ontstaan, bijvoor­beeld door inhaal­ge­drag. Nu worden ook de wegen door de dorpen aange­past zodat het hier straks veilig is voor wegge­brui­kers als er het land­bouw­ver­keer door­heen rijdt.

Breed draag­vlak

De provincie en gemeente finan­cieren geza­men­lijk de werk­zaam­heden in Wehe - den Hoorn, Leens en Ulrum. De plannen zijn de afge­lopen jaren uitge­werkt in nauw overleg met inwo­ners en andere belang­heb­benden en worden breed gedragen.

Plan­ning

In het laatste kwar­taal van 2020 is bekend welke aannemer de werk­zaam­heden gaat uitvoeren. Naar verwach­ting starten de werk­zaam­heden in de eerste helft van 2021.

Foto: De Valge in Leens | © Lauwers­land Online
Tekst: © Provincie Groningen