Lauwersland Online - Werk in uitvoering onderhoud bermen en sloten in Het Hogeland

donderdag 3 september 2020

Werk in uitvoe­ring: onder­houd bermen en sloten in Het Hogeland

HET HOGELAND - In opdracht van de gemeente Het Hoge­land is Groen­voor­zie­ning A.J. van der Werf B.V. bezig met het maaien van gemeen­te­lijke bermen en het opschonen van sloten. 

Het bedrijf uit Bedum voert de onder­houds­werk­zaam­heden uit in de voor­ma­lige gemeenten Bedum, De Marne en Winsum. In de voor­ma­lige gemeente Eems­mond onder­houdt de gemeente de bermen en sloten zelf. Eind november worden de werk­zaam­heden afgerond.

Oproep aangren­zende perceeleigenaren

Als een sloot gedeel­te­lijk eigendom is van de eige­naar van het aangren­zende perceel, wordt gepro­beerd het maaisel te verwerken op dat perceel. Dit gebeurt in overleg met de eige­naar en in ruil voor het koste­loos maaien van de hele sloot.

Op het moment dat de gewassen zij geoogst, kunnen aangren­zende perceel­ei­ge­naren zich de komende periode melden bij Van der Werf zodat hier­over afspraken kunnen worden gemaakt. Dit kan tele­fo­nisch via 050 - 301 2500.

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland