Gemeente Winsum waardeert vrijwilligers met een gezellige middag

woensdag 17 oktober 2018

Gemeente Winsum waar­deert vrij­wil­li­gers met een gezel­lige middag

Jaar­lijks zetten vele inwo­ners van de gemeente Winsum - jong en oud - zich vrij­willig in voor buurt- en bewo­ners­ini­ti­a­tieven, vere­ni­gingen en stich­tingen, kerken, sport­clubs, jeugd- en jonge­ren­werk, het goede doel, zorg­in­stel­lingen, scholen, musea en natuur­or­ga­ni­sa­ties. Dankzij de inzet van enthou­si­aste vrij­wil­li­gers kunnen orga­ni­sa­ties bestaan en acti­vi­teiten plaats­vinden.

De gemeente Winsum waar­deert de inzet van vrij­wil­li­gers zeer en orga­ni­seert daarom samen met het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk Winsum op woensdag 14 november een gezel­lige middag met een High Tea in cultu­reel centrum De Blauwe Schuit in Winsum.