Lauwersland Online - Mobiele kraan lekt bij Autodemontage Klaas Boer in Uithuizen

zaterdag 12 april 2014

Mobiele kraan lekt bij Auto­demon­tage Klaas Boer in Uithuizen

Naar aanlei­ding van een eerder bericht over de prak­tijken van het direc­tie­paar Klaas Boer en Carol Boer-Kuij­pers van Auto­demon­tage Klaas Boer in Uithuizen, is nu bekend geworden dat er moge­lijk sprake is van bodem­ver­ont­rei­ni­ging rondom het bedrijf.

Meldingen

Op grond van niet anonieme meldingen van onder andere ex-werk­ne­mers bij de gemeente Eems­mond stelde de Omge­vings­dienst, een hand­ha­vingdienst van provincie en gemeenten, vorige week een controle in bij het bedrijf op indu­strie­ter­rein Edama in Uithuizen. Tijdens de controle werd er gecon­sta­teerd dat een mobiele kraan, welke het bedrijf gebruikt om auto­wrakken te kunnen prakken en verplaatsen, op het bedrijfs­ter­rein olie lekte.

Deskundig onder­zoek

Volgens een woord­voerder van de provincie hebben de ambte­naren van de dienst de directie van het bedrijf gesom­meerd om nader onder­zoek in te stellen naar de aard van de moge­lijke bodem­ver­ont­rei­ni­ging. Hiertoe moet het bedrijf een extern deskundig advies­bu­reau in de arm nemen. Tevens moet de kraan hersteld worden om zo een einde te maken aan de lekkage (bron © DvhN). Het betreft hier een lekkage waar Boer volgens ex-werk­ne­mers al meer dan geruime tijd van op de hoogte was, maar het verzuimde om de nodige repa­ra­ties uit te voeren omdat deze te kost­baar zouden zijn. De mobiele kraan zou volgens experts dusdanig veel gebreken hebben dat deze econo­misch eigen­lijk total-loss was maar ook niet meer gebruikt zou moeten worden. Boer dacht hier echter anders over en bleef de kraan tussen­tijds gebruiken, met het nodige gevaar van dien omdat de kraan druk verloor langs lekkende cilin­ders en daarom naar beneden kon klet­teren bovenop het perso­neel.

Auto Recy­cling Neder­land

De moge­lijk aanwe­zige bodem­ver­ont­rei­ni­ging op indu­strie­ter­rein Edama in Uithuizen is een meer dan kwalijke zaak voor een bedrijf wat zich­zelf maar al te graag op de kaart zet als een orga­ni­satie die milieu en recy­cling hóóg in het vaandel hebben staan, maar onder­tussen de Groninger bodem zonder enig blozen voor­ziet van een royale voor­raad nieuwe olie voor de gene­ra­ties die ons volgen… Auto­demon­tage Klaas Boer is aange­sloten bij ARN (Auto Recy­cling Neder­land) www.arn.nl. Het is de vraag hoe ARN zal reageren en welke conse­quen­ties dit gaat kennen voor het Uithuizer demon­ta­ge­be­drijf zodra zij het bericht vernemen dat 1 van hun leden willens en wetens de geldende mili­eu­re­gels aan de laars lapt.

Beeld­ma­te­riaal

Lauwers­land Online heeft van een zeer betrouw­bare bron vernomen dat er video­beelden beschik­baar zijn van een heftig comman­de­rende Klaas Boer welke zijn perso­neel, welke waren gewa­pend met schep-mate­riaal, al schreeu­wend instruc­ties geeft om een laag grond achter de bedrijfshal af te graven. Volgens ex-mede­wer­kers een volkomen begrij­pe­lijke actie want "die man kan zelf daad­wer­ke­lijk echt hele­maal net niks". Deze al dan niet spon­tane graaf­actie van 3 april jongst­leden op Edama nummer 47 mag toch als een teken gezien worden dat er dusdanig veel olie aan het opper­vlak te vinden is dat men het ergste wil verdoe­zelen zodat het extern advies­bu­reau niet gelijk finaal door de hoeven zakt zodra ze het bedrijfs­ter­rein willen gaan bemon­steren.

Het eind is nog lang niet in zicht…

Dat de Boer­tjes nog lang niet klaar zijn met de door hun -op misse­lijk­ma­kende wijze- afge­dankte werk­ne­mers moge duide­lijk zijn. Met al deze prak­tijken én zaken die nog volgen vraagt Boer er niet om om hard­handig aange­pakt te worden… hij schreeuwt erom…

Foto: © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Redactie