Oktober is de Maand van de Geschie­denis. Dit jaar is het thema: Opstand. Eén van de meest tot de verbeel­ding spre­kende opstanden in Fryslân was het Kollumer Oproer van 1797. Dichtte Piter Jelles Troelstra niet: Wa hat fan pake of beppe net, fan it âlde Kollumer oproer heard?