Op donderdag 8 november trapt het Project Maren­land offi­cieel af. Dit pilot­pro­ject is opgezet om jongeren met een vermin­derd arbeids­ver­mogen te acti­veren en inten­sieve bege­lei­ding te bieden. Bijvoor­beeld bij het ontwik­kelen van sociale vaar­dig­heden en de opbouw van een onder­steu­nend netwerk. Uitgangs­punt is het opdoen van posi­tieve erva­ringen om te starten met een oplei­ding of werk. Project Maren­land is een co-creatie tussen Werk­plein Ability en Maren­land Recre­atie in Winsum. De eerste groep bestaat uit circa 13 deel­ne­mers.