Lauwersland Online - Arie de Jong verlaat Auto Recycling Nederland

Arie de Jong verlaat Auto Recycling Nederland

Vandaag, dinsdag 4 april,  heeft Arie de Jong bekend­ge­maakt te zullen gaan stoppen in zijn functie als alge­meen direc­teur bij Auto Recy­cling Neder­land (ARN).

De exacte datum van uitdienst­tre­ding is nog niet bekend, maar is in de loop van dit jaar. Dat geeft de orga­ni­satie de tijd om na te denken over een goede invul­ling van deze direc­tie­post. De raad van commis­sa­rissen van ARN Holding en bestuur van Stich­ting Auto en Recy­cling zijn Arie de Jong zeer erken­te­lijk voor de door hem gele­verde pres­tatie.

In de afge­lopen jaren zijn de recy­cle­pres­ta­ties gestegen en de kosten gedaald. Arie de Jong heeft aange­geven dat dit voor hem een natuur­lijk moment is om zich te beraden op de volgende stap in zijn carrière. "ARN is in een nieuwe fase beland. In de afge­lopen 8 jaar bij ARN, waarvan 6 jaar als alge­meen direc­teur, is mijn opdracht vervuld. De focus ligt nu op het behouden van de recy­cling­pres­tatie. Daar ligt niet mijn uitda­ging."

De komende tijd zal duide­lijk worden hoe en wanneer Arie de Jong deze volgende stap concreet zal maken. Dit alles in construc­tief overleg en afstem­ming met de commis­sa­rissen van ARN Holding en bestuur van Stich­ting Auto & Recy­cling. Tot dat moment geeft hij volledig betrokken invul­ling aan zijn werk voor ARN.

"Arie de Jong heeft een belang­rijke bijdrage gele­verd.", zegt Peter Janssen voor­zitter van de raad van commis­sa­rissen. "Hij heeft als alge­meen direc­teur van ARN Holding het voor­touw genomen in de ontwik­ke­ling en reali­satie van een Post Shredder Tech­no­logy fabriek in Tiel. Deze fabriek verwerkt de laatste resten van een afge­dankte auto, na demon­tage door het auto­demon­ta­ge­be­drijf en het vermalen in een shredder, tot hernieuwde grond­stoffen voor herge­bruik."

Vanaf 2015 zijn auto­fa­bri­kanten verplicht om 95% van een voer­tuig te recy­clen inclu­sief nuttige toepas­sing. In Neder­land is deze doel­stel­ling ruim behaald. Alle betrokken partijen in de branche hebben jaren samen­ge­werkt om tot een slui­tend en duur­zaam systeem te komen. Deze partijen zijn trots op het behaalde resul­taat.


Over ARN

Grond­stoffen worden schaarser. Ook de grond­stoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s. We moeten er zuiniger mee omgaan en ervoor zorgen dat mate­ri­alen zoveel moge­lijk worden herge­bruikt.

In de auto-indu­strie gaat het om duize­ling­wek­kende aantallen. De wereld­wijde auto­pro­ductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Neder­land jaar­lijks zo’n 500.000 voer­tuigen op de markt.

Alle lidstaten van de Euro­pese Unie moeten sinds 2015 95% van het gewicht van afge­dankte auto’s nuttig toepassen volgens de Euro­pese Auto­wrakken richt­lijn.

ARN, motor achter de Nederlandse autorecyclingketen

ARN heeft de opdracht ervoor te zorgen dat Neder­land de 95%-doelstelling haalt. Dit is de afge­lopen jaren ruim­schoots gelukt. 88,9% van de afge­dankte auto’s wordt gere­cy­cled en 9,8% nuttig toege­past. Daarmee komen we op een totaal percen­tage van 98,7% in 2016.

Een voor­uit­stre­vende over­heid, een betrokken auto­mo­biel­sector, honderden gepas­si­o­neerde onder­ne­mers in de recy­cling­sector en finan­ciële bijdragen van consu­menten hebben de ruimte geschapen om dit niveau te kunnen bereiken. En daarmee zijn we uniek in Europa.

Autorecycling doen we samen

ARN staat voor volle­dige auto­re­cy­cling. Al onze inspan­ningen zijn erop gericht dit doel zo snel moge­lijk en econo­misch haal­baar te reali­seren.

We werken samen met de hele keten van auto­re­cy­cling. We onder­steunen indi­vi­duele onder­ne­mers om zich verder te verduur­zamen. De maak­in­du­strie kan mede dankzij onze exper­tise steeds meer hoog­waardig gere­cy­cled mate­riaal toepassen en verwerken tot nieuwe producten. We helpen consu­menten en gara­ge­hou­ders hun oude auto’s verant­woord in te leveren. We denken mee met over­heden bij het ontwik­kelen van regel­ge­ving en stimu­leren een gelijk speel­veld.

Ook verrijken we de kennis van duur­zame recy­cling door eigen onder­zoek en inno­vatie. Deze kennis delen we belan­ge­loos. En om nood­za­ke­lijke ontwik­ke­lingen te versnellen, treden we waar nodig op als inves­teerder en onder­nemer. Zo worden in onze ‘Post Shredder Tech­no­logy’ fabriek ook de laatste restanten van auto’s verwerkt tot waar­de­volle mate­ri­alen.

Bezoek voor meer infor­matie over Auto Recy­cling Neder­land de website www.arn.nl !

© ARN