Lauwersland Online - ARN lanceert meldingssysteem oneerlijke concurrentie

ARN lanceert meldingssysteem oneerlijke concurrentie

Oneer­lijke concur­rentie is in de prak­tijk van auto­demon­tage en -recy­cling een hard­nekkig verschijnsel. In samen­spraak met RDW, de Stich­ting Aanpak Voer­tuig­cri­mi­na­li­teit, het Lande­lijk Infor­ma­tie­cen­trum Voer­tuig­cri­mi­na­li­teit (LIV) en de regi­o­nale uitvoe­rings­dien­sten en omge­vings­dien­sten heeft ARN daarom het initi­a­tief genomen om een effi­ciënt en trans­pa­rant meldings­sys­teem voor oneer­lijke concur­rentie op te zetten.

Vanaf 31 januari kunnen misstanden gemeld worden via www.arn.nl/melding-oneerlijke-concurrentie. ARN zorgt ervoor dat de melding bij de juiste instantie terecht­komt, waarna deze passende actie onder­neemt. Een belang­rijke stap rich­ting het creëren van een gelijk speel­veld.

Naar schat­ting worden er in Neder­land jaar­lijks 30.000 tot 40.000 voer­tuigen ten onrechte voor export aange­meld, waarna de onder­delen in eigen land ille­gaal gede­mon­teerd en verkocht worden. Circa de helft van de gestolen auto’s – jaar­lijks zo’n 5.000 stuks – wordt in onder­delen gede­mon­teerd en verkocht. Een probleem van behoor­lijke omvang dus.

Aarnout van Duuren, manager ARN Auto­re­cy­cling licht toe: "Deze prak­tijken hebben zeer nade­lige gevolgen. Het leidt tot concur­ren­tie­ver­val­sing. Mala­fide auto­demon­ta­ge­be­drijven maken immers nauwe­lijks kosten om auto’s te demon­teren, waar­door bona­fide bedrijven auto­ma­tisch in het nadeel zijn. Zij inves­teren in hun bedrijfs­voe­ring, moeten vergun­ningen aanvragen en zorgen voor een nette afvoer van afval­stoffen. Boven­dien leiden deze mala­fide acti­vi­teiten tot schade voor het milieu; er is geen controle op de verant­woorde afvoer van afval­stoffen en auto­wrakken."

ARN zet zich samen met haar part­ners actief in om ille­gale acti­vi­teiten in de branche tegen te gaan. Met het nieuwe meldings­sys­teem wordt een belang­rijke stap gezet; het zorgt voor effi­ci­ënte en volle­dige verwer­king van meldingen over oneer­lijke concur­rentie en zorgt voor trans­pa­rante commu­ni­catie over de afhan­de­ling van een melding.

Van Duuren: "Het systeem biedt een duide­lijk plat­form waarop auto­demon­ta­ge­be­drijven hun vermoe­dens van mala­fide prak­tijken vertrou­we­lijk kunnen melden. Deze meldingen komen binnen bij een vast aanspreek­punt, waarna ze geano­ni­mi­seerd worden door­gezet naar de bevoegde instan­ties. Overi­gens is het ook nog steeds moge­lijk om meldingen door te geven aan de buiten­dienst­me­de­wer­kers van ARN. Zij verwerken de melding dan zelf in het systeem."

Van Duuren is erg blij met de goede samen­wer­king met de verschil­lende part­ners en verwacht veel van het nieuwe systeem. "We kunnen nog sterker inzetten op de strijd tegen oneer­lijke concur­rentie. Een belang­rijk speer­punt om tege­moet te komen aan de belangen van de bij ARN- aange­sloten demon­ta­ge­be­drijven die het wel goed doen. Op weg naar een gelijk speel­veld."


Over ARN

Grond­stoffen worden schaarser. Ook de grond­stoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s. We moeten er zuiniger mee omgaan en ervoor zorgen dat mate­ri­alen zoveel moge­lijk worden herge­bruikt.

In de auto-indu­strie gaat het om duize­ling­wek­kende aantallen. De wereld­wijde auto­pro­ductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Neder­land jaar­lijks zo’n 500.000 voer­tuigen op de markt.

Alle lidstaten van de Euro­pese Unie moeten sinds 2015 95% van het gewicht van afge­dankte auto’s nuttig toepassen volgens de Euro­pese Auto­wrakken richt­lijn.

ARN, motor achter de Nederlandse autorecyclingketen

ARN heeft de opdracht ervoor te zorgen dat Neder­land de 95%-doelstelling haalt. Dit is de afge­lopen jaren ruim­schoots gelukt. 88,9% van de afge­dankte auto’s wordt gere­cy­cled en 9,8% nuttig toege­past. Daarmee komen we op een totaal percen­tage van 98,7% in 2016.

Een voor­uit­stre­vende over­heid, een betrokken auto­mo­biel­sector, honderden gepas­si­o­neerde onder­ne­mers in de recy­cling­sector en finan­ciële bijdragen van consu­menten hebben de ruimte geschapen om dit niveau te kunnen bereiken. En daarmee zijn we uniek in Europa.

Autorecycling doen we samen

ARN staat voor volle­dige auto­re­cy­cling. Al onze inspan­ningen zijn erop gericht dit doel zo snel moge­lijk en econo­misch haal­baar te reali­seren.

We werken samen met de hele keten van auto­re­cy­cling. We onder­steunen indi­vi­duele onder­ne­mers om zich verder te verduur­zamen. De maak­in­du­strie kan mede dankzij onze exper­tise steeds meer hoog­waardig gere­cy­cled mate­riaal toepassen en verwerken tot nieuwe producten. We helpen consu­menten en gara­ge­hou­ders hun oude auto’s verant­woord in te leveren. We denken mee met over­heden bij het ontwik­kelen van regel­ge­ving en stimu­leren een gelijk speel­veld.

Ook verrijken we de kennis van duur­zame recy­cling door eigen onder­zoek en inno­vatie. Deze kennis delen we belan­ge­loos. En om nood­za­ke­lijke ontwik­ke­lingen te versnellen, treden we waar nodig op als inves­teerder en onder­nemer. Zo worden in onze ‘Post Shredder Tech­no­logy’ fabriek ook de laatste restanten van auto’s verwerkt tot waar­de­volle mate­ri­alen.

Bezoek voor meer infor­matie over Auto Recy­cling Neder­land de website www.arn.nl !

© ARN