Lauwersland Online - Beachsport-toernooi op de zomeravond voor jongeren uit Zuidhorn

Beachsport-toernooi op de zomeravond voor jongeren uit Zuidhorn

Beach­center Zuid­horn en Spor­tin­Zuid­horn orga­ni­seren op vrijdag 19 mei een beach­sport-toer­nooi en hopen op een warme, maar vooral gezel­lige zomer­avond.

Lekker actief met de zon op de kop, het zand tussen de tenen én een lekker muziekje op de achter­grond… wie wil dat nou niet!

Sun, Sand & Sports Event

Vanaf 19:00 uur nemen de teams, bestaande uit 5 tot 7 deel­ne­mers tussen 12 en 16 jaar, het tegen elkaar op in verschil­lende disci­plines. De orga­ni­satie heeft vijf sport­ver­e­ni­gingen uit Zuid­horn gevonden die speciaal voor deze gele­gen­heid de zand­va­riant van hun sport aan zullen bieden in het Johan Smit­park. Beach­volley, Beach­tennis, Beachsoccer, Beach­korfbal en Beach­hockey staan op het menu!

De reden van de samenwerking

Het Sun Sand & Sports Event is in het leven geroepen om het zomer­sei­zoen op spor­tief gebied te openen en aandacht creëren voor het in 2016 geplaatste complex. Bestuurslid Henk Jan Weima geeft aan dat er al veel gebruik wordt gemaakt van de velden, maar dat het duide­lijk moet zijn dat het Beach­center beschik­baar is voor alle vere­ni­gingen en inwo­ners van de gemeente Zuid­horn en hoopt hiermee vere­ni­gingen te prik­kelen om na te denken over hun zomer­aanbod.

Bart Brandts Buys, de combi­na­tie­func­ti­o­naris van Stich­ting Welzijn gemeente Zuid­horn (SWgZ), ziet ook kansen binnen deze doel­groep. Hij wil, samen met stagi­aire Anouk Zuidema, de jongeren acti­veren en infor­meren over het gebruik van deze velden. Het is in hun ogen name­lijk de ideale dagbe­ste­ding wanneer er mooi weer en vrije dagen op komst zijn. Boven­dien is het eenvoudig online te reser­veren voor een zeer schap­pe­lijke prijs.

Vervolg

De sport­ver­e­ni­gingen helpen mee in de uitvoe­ring in de vorm van mate­riaal en perso­nele onder­steu­ning. Zij mogen in ruil voor de bewezen dien­sten twee­maal koste­loos gebruik­maken van de velden. Dit kan zijn voor een acti­vi­teit in eigen gele­deren, maar mag ook een open karakter hebben.

Aanmelden

Aanmelden kan via www.sportinzuidhorn.nl en er zijn geen deel­na­me­kosten aan verbonden. De orga­ni­satie bena­drukt dat teams die mee willen doen zich snel dienen op te geven aange­zien er maar een beperkt aantal teams mee kunnen doen.

Lauwersland Online - Beachsport-toernooi op de zomeravond voor jongeren uit Zuidhorn

De poster kopt: "Lekker weertje Koeke­peertje!" en daarmee heeft de orga­ni­satie de toon gezet.

Foto: © Archief Beach­center