Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk

Accoun­tants­kan­toor Van der Til

De klanten van Accoun­tants­kan­toor Van der Til zijn actief in het midden- en klein­be­drijf. Zowel in de auto­ma­ti­se­ring, detail­handel, zake­lijke dienst­ver­le­ning als in de horeca, bouw- en transportsector.

Ook voor star­tende onder­ne­mers is Accoun­tants­kan­toor Van der Til de gespreks­partner bij uitstek. Altijd een luis­te­rend oor voor problemen en prak­ti­sche, duide­lijke adviezen en uitleg.

Nieuws­gierig geworden naar wat Accoun­tants­kan­toor Van der Til voor u kan bete­kenen? Neem dan vrij­blij­vend contact op!

■ Boek­hou­ding
■ Loonadministratie
■ Jaarrekeningen
■ Belastingaangiften
■ Begrotingen
■ Bedrijfsadviezen
■ Accountantsverklaringen
■ Ontslagprocedures

Over Accoun­tants­kan­toor Van der Til

Sinds 1 oktober 2005 is Accoun­tants­kan­toor Van der Til geves­tigd aan de Lange­wol­derweg 14 in Olde­kerk. Op 1 oktober 2007 is de eerste steen gelegd voor de aanbouw van een kantoor dat begin februari 2008 in gebruik is genomen.

Herman van der Til is vanaf 1990 werk­zaam als accoun­tant en sinds oktober 2005 zelf­standig ondernemer.

"We zijn een laag­drem­pelig bedrijf en erg flexibel. We kunnen de klanten alle aandacht geven en oprechte inte­resse tonen in hun onder­ne­ming wat als zeer prettig wordt ervaren. Voor u bete­kent dit altijd een vast aanspreek­punt en dus korte lijnen. Om een full-service pakket te kunnen bieden wordt er een samen­ge­werkt met een aantal specialisten."

Accoun­tants­kan­toor Van der Til

Lange­wol­derweg 14
9821 PP Oldekerk
tele­foon: 0594 - 501 200
www.vdtil.nl