Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk

Accoun­tants­kan­toor Van der Til

De klanten van Accoun­tants­kan­toor Van der Til zijn actief in het midden- en klein­be­drijf. Zowel in de auto­ma­ti­se­ring, detail­handel, zake­lijke dienst­ver­le­ning als in de horeca, bouw- en trans­port­sector.

Ook voor star­tende onder­ne­mers is Accoun­tants­kan­toor Van der Til de gespreks­partner bij uitstek. Altijd een luis­te­rend oor voor problemen en prak­ti­sche, duide­lijke adviezen en uitleg.

Nieuws­gierig geworden naar wat Accoun­tants­kan­toor Van der Til voor u kan bete­kenen? Neem dan vrij­blij­vend contact op!

■ Boek­hou­ding
■ Loon­ad­mi­ni­stratie
■ Jaar­re­ke­ningen
■ Belas­ting­aan­giften
■ Begro­tingen
■ Bedrijfs­ad­viezen
■ Accoun­tants­ver­kla­ringen
■ Ontslag­pro­ce­dures

Over Accoun­tants­kan­toor Van der Til

Sinds 1 oktober 2005 is Accoun­tants­kan­toor Van der Til geves­tigd aan de Lange­wol­derweg 14 in Olde­kerk. Op 1 oktober 2007 is de eerste steen gelegd voor de aanbouw van een kantoor dat begin februari 2008 in gebruik is genomen.

Herman van der Til is vanaf 1990 werk­zaam als accoun­tant en sinds oktober 2005 zelf­standig onder­nemer.

"We zijn een laag­drem­pelig bedrijf en erg flexibel. We kunnen de klanten alle aandacht geven en oprechte inte­resse tonen in hun onder­ne­ming wat als zeer prettig wordt ervaren. Voor u bete­kent dit altijd een vast aanspreek­punt en dus korte lijnen. Om een full-service pakket te kunnen bieden wordt er een samen­ge­werkt met een aantal speci­a­listen."

Accoun­tants­kan­toor Van der Til

Lange­wol­derweg 14
9821 PP Olde­kerk
tele­foon: 0594 - 501 200
www.vdtil.nl