Lauwersland Online - Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan samen - wat vindt u ervan

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan samen — wat vindt u ervan?

De vier gemeen­te­raden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond hebben het herin­de­lings­ont­werp BMWE vast­ge­steld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. Het herin­de­lings­ont­werp ligt vanaf week 4 (23 januari 2017) acht weken ter inzage.

In het herin­de­lings­ont­werp staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente, de uitgangs­punten van de samen­voe­ging en de beoogde herin­de­lings­datum (1 januari 2019). Verder wordt inge­gaan op 'het waarom' van de samen­voe­ging. Daarbij komen onder meer bestuurs­kracht, even­wich­tige bestuur­lijke verhou­dingen, duur­zaam­heid en de finan­ciële conse­quen­ties van de samen­voe­ging aan bod.

Terinzagelegging en zienswijzen indienen

Het herin­de­lings­ont­werp 'samen­voe­ging Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond' ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage bij de gemeen­te­huizen. Iedereen die wil, kan in deze periode een ziens­wijze indienen op het ontwerp. Digi­taal is het ontwerp beschik­baar via:
www.Bedum.nl
www.DeMarne.nl
www.Winsum.nl
www.Eemsmond.nl

Vanaf volgende week is er ook een publieks­vrien­de­lijke versie verkrijg­baar — zowel via internet als bij de gemeen­te­huizen.

Vervolg

De inge­diende ziens­wijzen worden beoor­deeld en door het college van B&W verwerkt in een reac­tie­nota. In de loop van mei 2017 ontstaat dan het vervolg op het ontwerp: het herin­de­lings­ad­vies. In dit herin­de­lings­ad­vies wordt ook de naam van de nieuwe gemeente opge­nomen. Het advies wordt vervol­gens door de colleges van B&W en de raden besproken en na goed­keu­ring door de raden door­ge­stuurd naar Gede­pu­teerde Staten van de provincie Groningen.