Lauwersland Online - Straatbeeld - Torenstraat - Ezinge

Ezinge

Wester­kwar­tier

Ezinge is een wier­de­dorp aan het Olde­hoofsch kanaal in de gemeente Wester­kwar­tier in de provincie Groningen.

Ezinge telt 798 inwo­ners (1 januari 2018). Dit is exclu­sief de bewo­ners in het buiten­ge­bied rond het dorp. Samen met het buiten­ge­bied heeft Ezinge onge­veer 875 inwo­ners.

Allersmaweg

Opna­me­datum: 13 september 2018

Ten noord­oosten van Ezinge bevindt zich de Allersma­borg waarvan het oudst nog bestaande gedeelte - de "blauwe kamer" - rond 1400 gebouwd is. Tegen­woordig is de Allersma­borg als alum­ni­huis in beheer van de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen, dat in 2007 een reno­vatie heeft laten uitvoeren.

De Allersma­borg stamt uit de middel­eeuwen en ligt binnen een ruime gracht met ophaal­brug en wordt omringd door een Engelse tuin en hout­sin­gels. Rond het borg­ter­rein ligt een land­goed van onge­veer 2 hectare met onder andere een boom­gaard met oude Groningse fruit­rassen, waar­onder Groninger Kroon en Zigeu­nerin.

Het land­goed is open­ge­steld voor wande­laars. Er groeien in het voor­jaar verschil­lende stin­sen­planten. De ingang naar het borg­ter­rein is voor­zien van een in toegangshek dat in 1989 werd geplaatst. Het oude hek werd toen bij de kerk van Ezinge geplaatst.

De Allersma­borg is in gebruik als congres­cen­trum van de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen en kan op afspraak worden bezich­tigd. Ook vormt het een trouw­lo­catie.

School­straat

Opna­me­datum: 13 september 2018

Lauwersland Online - Samenwerkingsschool Op Wier - Schoolstraat - Ezinge

Ezinge telt sinds 2006 een basis­school - Samen­wer­kings­school Op Wier - waarin de voor­ma­lige open­bare basis­school De Klief en de chris­te­lijke basis­school De Spring­plank zijn opge­gaan.

Toren­straat

Opna­me­datum: 13 september 2018

Toren­straat

Opna­me­datum: 7 april 2018

De kerk van Ezinge is een romaanse zaal­kerk die in de dertiende eeuw gebouwd werd op een wierde. Ook de vrij­staande toren dateert uit deze periode. De wierde werd in het inter­bellum van de twin­tigste eeuw gedeel­te­lijk afge­graven ten behoeve van arche­o­lo­gisch onder­zoek door de Groninger hoog­le­raar Albert van Giffen. Door deze afgra­ving wordt de hoge ligging van de kerk op de wierde extra geac­cen­tu­eerd.

De oorspron­ke­lijke ingangen van de kerk zijn dicht­ge­met­seld. Aan de zuid­zijde bevond zich de ingang voor mannen en aan de noord­zijde de ingang voor vrouwen. De afzon­der­lijke ingang voor pries­ters bevond zich ook aan de zuid­zijde en is even­eens dicht­ge­met­seld. Aan de west­zijde bevinden zich twee gotisch­ge­vormde - weer dicht­ge­maakte - ingangen.

In het inte­rieur bevinden zich een preek­stoel en een doophek die in 1721 zijn gemaakt door de beeld­snijder Jan de Rijk. De acht­tiende-eeuwse heren­bank is gemaakt in opdracht van de Groninger burge­meester Albert Hendrik van Swin­deren.

Het eenkla­viers orgel werd volgens Karst­karel in 1793 in de kerk geplaatst door Hein­rich Hermann Freytag, een leer­ling van Hinsz. Volgens Plas dateert het orgel uit het midden van de acht­tiende eeuw en werd het in 1868 geres­tau­reerd en in de kerk geplaatst door de orgel­bouwer Petrus van Oeckelen. Het monu­men­ten­re­gister van de Rijks­dienst voor het Cultu­reel Erfgoed volgt de opvat­ting van Karst­karel en voegt daaraan toe dat het orgel in 1868 door Van Oeckelen is hersteld.

De kerk werd in 1959 geres­tau­reerd en is erkend als een rijks­mo­nu­ment. Ook de vrij­staande toren en de tegen de toren aan gebouwde woning bezitten de status van rijks­mo­nu­ment. Het gebouwtje bij de toren was oorspron­ke­lijk een kosterij annex schooltje. Het gebouw doet dienst als verga­der­ruimte. In 2011-2013 werden kerk en orgel opnieuw geres­tau­reerd.