Lauwersland Online - Niet beginnen met roken, dát is de uitdaging

Niet beginnen met roken, dát is de uitdaging

Staats­se­cre­taris Martin van Rijn (VWS) start de Smok­e­free Chal­lenge. De Chal­lenge is onder­deel van het plan om roken onder jongeren in het vmbo (en mbo) te ontmoe­digen.

Leer­lingen maken een klas­si­kale niet-roken-afspraak. De sociale druk om niet te beginnen met roken wordt daarmee vergroot. Wie het volhoudt, maakt kans op een uitje met de hele klas. Doel van de Chal­lenge is voor­komen dat jongeren in de eerste klassen van het vmbo beginnen met roken.

Over de hele linie roken jongeren minder en beginnen zij later, maar de groep vmbo/mbo rookt signi­fi­cant meer dan hun leef­tijd­ge­noten. Daarom zet Van Rijn extra in op deze groep. "Als je op jonge leef­tijd niet begint, begin je er later vaak ook niet meer mee. Dat gun ik alle jongeren. De rook­vrije gene­ratie komt hiermee weer een stapje dich­terbij.", aldus de staats­se­cre­taris.

Een half jaar niet roken

De klas gaat geza­men­lijk de uitda­ging aan om een half jaar niet te roken. Dat bete­kent dat de leer­lingen die niet roken dat gedu­rende zes maanden volhouden en de leer­lingen die al roken de afspraak maken dat in die periode niet te doen. Alle leer­lingen van een klas onder­te­kenen een contract.

Vier regio’s, 120 klassen doen mee

Het gaat om een pilot in vier regio’s (Amsterdam, Fries­land, Limburg en Flevo­land-Gelder­land). In eerste instantie doen alleen vmbo-scholen en een aantal prak­tijk­scholen mee. In totaal doen 120 klassen mee. De deel­ne­mers krijgen tijdens de Smok­e­free Chal­lenge drie inhou­de­lijke lessen. Verder krijgen de kinderen nog een crea­tieve opdracht: de leer­lingen maken met elkaar een filmpje over 10 voor­delen van niet roken naar voor­beeld van de bekende vlogger Dylan Haegens die voor NIX18 zo’n zelfde video heeft gemaakt. Het Trimbos-insti­tuut en de GGD onder­steunen de scholen bij de Chal­lenge.

Waarom de doelgroep van vmbo-jongeren?

De Smok­e­free Chal­lenge richt zich op jongeren in de eerste twee klassen van het vmbo. Vaak komen leer­lingen hier voor het eerst in aanra­king met roken. Het aantal jongeren dat rookt is de afge­lopen jaren gedaald. Tege­lij­ker­tijd blijkt de kans dat een vmbo-leer­ling rookt bijna tien keer zo hoog als de kans dat een vwo-leer­ling rookt.

Het is belang­rijk dat jongeren niet beginnen met roken. Verschil­lende maat­re­gelen zijn daar­voor al genomen, zoals het verhogen van de leef­tijds­grens voor de verkoop van tabak en de elek­tro­ni­sche sigaret en de NIX18-campagne. Verder komt er in 2020 een rook­verbod op school­pleinen.

Hoeveel jongeren roken er?

• Van de jongeren tussen 12 en 16 jaar heeft 23% ooit gerookt, in 2011 was dat 33%
• 11% van de jongeren tussen de 12 en 16 heeft de afge­lopen maand gerookt, dat was in 2011 nog 17%
• 3% van deze jongeren rookt dage­lijks, dat was in 2011 6%
• Ook het aantal dage­lijkse rokers daalde van 6% naar 3%
• Op het vmbo-b zijn aanzien­lijk meer rokers (32% heeft ooit gerookt) dan op het vwo (16%)

Roken schaadt de gezondheid

Roken en meeroken is scha­de­lijk voor de gezond­heid. De over­heid voert daarom een tabaks­ont­moe­di­gings­be­leid om het aantal rokers in Neder­land te verlagen, om meero­kers te beschermen tegen tabaks­rook en te voor­komen dat jongeren beginnen met roken.

© Rijks­over­heid