Lauwersland Online - Begroting 2017 gemeente De Marne maakt lastenverlichting mogelijk

Begroting 2017 gemeente De Marne maakt lastenverlichting mogelijk

Het college van burge­meester en wethou­ders van de gemeente De Marne heeft deze week de ontwerp begro­ting vast­ge­steld en aange­boden aan de gemeen­te­raad. De koers is: door­gaan op de inge­slagen weg en daar waar kansen zijn nieuwe lijnen uitzetten.

De begro­ting is meer­jarig slui­tend, waarbij de lokale lasten voor inwo­ners zelfs iets omlaag zullen gaan. In 2017 werkt het college verder aan het versterken van onze gemeente, een gezonde samen­le­ving en een opti­male dienst­ver­le­ning. Er wordt extra aandacht gegeven aan de economie door de acti­vi­teiten van het programma PROloog om de visserij, recre­atie en toerisme te versterken rondom Lauwersoog, waarbij het college zich zal blijven inzetten voor een oplos­sing van het Westgat. Ook de problemen rond de gaswin­ning blijven aandacht houden van het college.

Vanaf 2015 zijn diverse taken binnen het sociaal domein gede­cen­tra­li­seerd (de 3 d’s). De afge­lopen jaren (2015 en 2016) stonden in het teken van het inrichten van onze orga­ni­satie en haar beleid om deze nieuwe taken goed uit te kunnen voeren. In 2017 zal de nadruk meer komen te liggen op het verbe­teren van de aanslui­ting van het beleid op de uitvoe­ring en het bevor­deren van de inte­gra­li­teit tussen de verschil­lende deel­ter­reinen van het sociaal domein (Wmo, jeugd en parti­ci­patie).

Het eenmalig tekort in 2017, dat in de vorige (meerjaren)begroting was voor­zien, bedraagt k€288 en wordt aange­vuld vanuit de Alge­mene Reserve van de gemeente. Het tekort wordt veroor­zaakt door een eenma­lige afschrij­ving van k€379, de restant boek­waarde van een aantal scholen. De inge­cal­cu­leerde afboe­king niet meege­re­kend komt het begrote resul­taat uit op k€91 posi­tief.

Het college is verheugd dat de forse finan­ciële inspan­ningen van de afge­lopen jaren nu een gezond finan­cieel even­wicht laten zien. Het heeft er alle vertrouwen in dat ook voor de komende jaren de finan­ciële positie op orde blijft zonder dat er lasten­ver­zwa­ringen voor burgers en bedrijven of nieuwe bezui­ni­gingen nodig zijn.

De gemeen­te­raad behan­delt de begro­ting op dinsdag 1 november.

© Gemeente De Marne