Lauwersland Online - Begroting De Marne 2018 solide en ambitieus

Begro­ting De Marne 2018 solide en ambi­tieus

Het college van burge­meester en wethou­ders van de gemeente De Marne heeft deze week de ontwerp begro­ting vast­ge­steld en aange­boden aan de gemeen­te­raad. De begro­ting voor 2018 is slui­tend en ook voor de daar­op­vol­gende jaren is het finan­ciële perspec­tief posi­tief.

De lokale lasten van de inwo­ners gaan in 2018 zelfs iets omlaag. Wethouder Berg­huis: "Wij zijn trots dat we met deze solide uitgangs­po­sitie vanaf 2019 opgaan in de gemeente Het Hoge­land."

Dit is de laatste begro­ting die door De Marne in de huidige samen­stel­ling is opge­maakt. De afge­lopen jaren heeft De Marne een flinke slag gemaakt. Vanuit een positie waarbij de gemeente met grote finan­ciële onze­ker­heden kampte en bezui­ni­gingen heeft door­ge­voerd, is er vanaf 2014 een omme­keer gekomen. Er is een goed even­wicht gevonden in de maat­re­gelen die nodig zijn. Door een bewuste veran­de­ring in de manier van werken, waarbij er veel vanuit de samen­le­ving zelf komt, is hier­voor een belang­rijke basis geweest. Ook zaken als samen­wer­kingen op het gebied van het Sociaal domein hebben hier­voor gezorgd. Deze zaken wil de gemeente dan ook graag meenemen in de herin­de­ling.

Het bestuur wil in 2018 nog een fors aantal ambi­ties reali­seren, wat moge­lijk is door de inmid­dels prima uitgangs­po­sitie. Voor de orga­ni­satie wordt de lat hoog gelegd doordat tege­lij­ker­tijd de voor­be­rei­dingen voor de nieuwe gemeente Het Hoge­land in volle gang zijn. De ambi­ties zijn voor een deel al in het voor­jaar van 2017 gepre­sen­teerd en worden vervolgd in 2018. Belang­rijke punten hierin zijn het geza­men­lijk Werken aan de Dorpen, de ontwik­ke­lingen in het Lauwersmeer­ge­bied en de gaswin­nings­pro­ble­ma­tiek.

De dorpen hebben de volle­dige aandacht. Inwo­ners en bewo­ners­or­ga­ni­sa­ties kennen hun woon- en leef­om­ge­ving het beste. Het is belang­rijk dat dorpen een visie hebben op hun eigen toekomst, en dat de gemeente hen daarin faci­li­teert en onder­steunt. Met het project Werken aan de Dorpen wordt dit jaar zeer inten­sief met alle dorpen samen­ge­werkt om dit vorm te geven. Er zijn voor 2018 middelen beschik­baar om concrete maat­re­gelen te treffen, dit kan zijn op het gebied van verkeers­vei­lig­heid, herin­rich­ting van groen, verbreden of verste­vigen van bermen of het aanpassen van de open­bare ruimte.

Binnen de projecten in het gebied rond Lauwersoog wordt gefo­cust op de reali­satie van een recre­a­tieve trekker, de promotie van het Lauwersmeer­ge­bied, inno­vatie van duur­zame visserij en de bereik­baar­heid van de haven van Lauwersoog vanaf de Noordzee. De reali­satie van een Werel­derf­goed­cen­trum Waddenzee heeft daarbij prio­ri­teit. Het project Strandweg wordt in 2018 uitge­voerd en afge­rond. Begin 2018 zal het Westgat worden gebag­gerd. In gesprek met de natuur­or­ga­ni­sa­ties wordt gekeken naar de toekomt van Lauwersoog en een duur­zame door­ont­wik­ke­ling van de haven.

Onze gemeente is betrokken bij de problemen rond de gaswin­ning in Noord-Groningen. Elf Omme­landse gemeenten werken samen met stad Groningen en provincie, om de regie te houden bij deze proble­ma­tiek. De gemeente De Marne inves­teert hierbij extra in krimp en leef­baar­heid, toekomst­per­spec­tief en gebieds­regie en interne coör­di­natie en afstem­ming.

Het college is verheugd om op dinsdag 7 november een finan­cieel gezonde begro­ting te kunnen presen­te­renaan de gemeen­te­raad en heeft er vertrouwen in dat dit vanaf 2019 in de nieuwe gemeente Het Hoge­land door­gezet kan worden.

© Gemeente De Marne