Is Fryslân de ideale proef­tuin om te expe­ri­men­teren met demo­cra­ti­sche vernieu­wing? Die vraag probeert Frys­lânDOK te beant­woorden in deel 7 van "Beklim­mers van het vlakke land", te zien op zaterdag 22 mei bij NPO2 en op zondag 23 mei bij Omrop Fryslân.

Friezen hebben een lange historie met demo­cratie. In de Middel­eeuwen waren de Friese landen de enige regio in West-Europa die niet onder een centraal feodaal gezag lag. Sterker, de Friezen hadden niet eens een eigen sterk centraal bestuur. Met lokaal overleg en uitwis­se­ling van ideeën kwamen de inwo­ners tot besluiten. Nu de lande­lijke poli­tiek in een vertrou­wens­crisis zit en omdat de onvrede op het plat­te­land rich­ting Den Haag groeit, zou Fryslân wel eens een ideale plek kunnen zijn om te expe­ri­men­teren met nieuwe vormen van democratie.

Burgers die meepraten

Hoog­le­raar "Global & local gover­nance" Caspar van den Berg wil Fryslân en Zeeland aanwijzen als labo­ra­toria voor een demo­cra­tisch expe­ri­ment. Van den Berg vindt dat de toene­mende macht van "tussen­lagen" als de Veilig­heids­regio een bedrei­ging vormen voor de democratie.

Riejanne Bouma uit Warns gaat een stap verder. Zij denkt dat burgers direct moeten meepraten over grote maat­schap­pe­lijke besluiten. Bouma was één van de initi­a­tief­ne­mers van de Friese Burgertop in 2020.

Johannes Lankester uit Loënga helpt initi­a­tief­ne­mers met nieuwe ideeën hun weg te vinden in het laby­rint van regels en wetten die bij over­heden klaar­liggen om de vernieu­wers te ontmoedigen.

Beklim­mers van het vlakke land

"The wisdom of the crowd" is deel 7 van "Beklim­mers van het vlakke land", een serie Frys­lân­DOKs over vernieu­wende ideeën voor het platteland.

• Zaterdag 22 mei, 15:30 uur, NPO2 (herha­ling 23 mei 13:10 uur)
• Zondag 23 mei, 17:00 uur, Omrop Fryslân (herha­ling ieder uur)

Frys­lânDOK wordt Neder­lands ondertiteld.

Foto 1: Boargerinisjatyf
Foto 2: Caspar van den Berg
Foto 3: Riejanne Bouma
Foto 4: Boeren demonstraasje
Media & tekst: © Omrop Fryslân