Lauwersland Online - Belangrijke stap in ontwikkeling centrum Uithuizen

donderdag 27 mei 2021

Belang­rijke stap in ontwik­ke­ling centrum Uithuizen 

Deze week is er is er een belang­rijke stap gezet in de ontwik­ke­ling van het centrum van Uithuizen. Wethouder Eltjo Dijk­huis en onder­nemer Erik Banus onder­te­kenden een inten­tie­over­een­komst tussen de gemeente Het Hoge­land en de Albert Heijn in Uithuizen.

Hiermee is afge­sproken om samen te werken aan de ontwik­ke­ling van het gebied tussen de Hoofd­straat Oost en de School­straat. Belang­rijk onder­deel van deze ontwik­ke­ling vormt de nieuw­bouw en uitbrei­ding van de bestaande Albert Heijn.

Wethouder Eltjo Dijk­huis: "Met deze ontwik­ke­ling willen wij dit deel van het centrum­ge­bied van Uithuizen versterken. De directe verbin­ding die we voor ogen hebben tussen het gebied School­straat en Mole­nerf moet zorgen voor een toegan­ke­lijk en sterk winkel­dorp. Dat we nu door kunnen met de concrete ontwik­ke­ling van het gebied rond de Albert Heijn biedt mooie kansen voor Uithuizen als dorp en voor de regio. We zijn als gemeente blij met onder­ne­mers die ook de kansen zien en willen inves­teren in onze gemeente."

Vernieu­wing

Er ligt een plan voor volle­dige nieuw­bouw en uitbrei­ding van de bestaande Albert Heijn super­markt in combi­natie met enkele winkels met aanver­wante formules, zoals Gall & Gall en Etos. Hier­voor gaan de Kerk­straat en de bebou­wing van voor­ma­lige bakkerij De Boer verdwijnen. Erik Banus: "Wij willen graag een volwaar­dige Albert Heijn super­markt reali­seren voor de inwo­ners van Uithuizen en de omlig­gende regio."

Het bestaande parkeer­ter­rein aan de School­straat wordt uitge­breid en krijgt een betere en groe­nere inrich­ting. Ook komt er een nieuwe verbin­ding tussen Hoofd­straat Oost en School­straat ter hoogte van De Rank. Hiermee wordt de verbin­ding en relatie tussen het winkel­ge­bied en het daar achter liggende parkeer­ter­rein versterkt.

Online bijeen­komst

Afge­lopen jaar is er gewerkt om de plannen voor het gebied tussen de Hoofd­straat Oost en de School­straat concreter te maken. Nu wordt de aanpak van het project en de defi­ni­tieve afspraken uitge­werkt. Zo wordt er een koop- en exploi­ta­tie­over­een­komst opge­steld die partijen nog voor de zomer verwachten te kunnen onder­te­kenen. In de voor­be­rei­ding is de Kerk­straat afge­lopen jaar al formeel opge­heven. Inwo­ners en onder­ne­mers krijgen tijdens een online sessie een nadere toelich­ting op de plannen. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Dit gebeurt op dinsdag 8 juni vanaf 19:00 uur en is te volgen via www.hethogeland.nl/centrumplanuithuizen.

De Rank

Ook de aanpak van het voor­ma­lige vere­ni­gings­ge­bouw De Rank wordt in de plannen meege­nomen. Het is de bedoe­ling om ter onder­steu­ning van dit deel van het winkel­cen­trum hier uitein­de­lijk een commer­ciële of hore­ca­functie in te huis­vesten. De bebou­wing, de inrich­ting van het parkeer­ter­rein en de weg wordt passend gemaakt in het dorpse beeld.

Centrum­plan Uithuizen

Gemeente Het Hoge­land werkt samen met de Handels­ver­e­ni­ging Uithuizen aan het Centrum­plan Uithuizen. Naast dit project bestaat het plan ook nog uit de al uitge­voerde herin­rich­ting van de Blink, de plannen voor de herin­rich­ting van het gebied rond het Mole­nerf en een subsi­die­re­ge­ling voor vast­goed­ver­be­te­ring. Doel is om een sterke verbin­ding te maken tussen de verschil­lende winkel­ge­bieden zodat bezoe­kers langer in een toegan­ke­lijk en aantrek­ke­lijk centrum verblijven.

Media & tekst: © Gemeente Het Hogeland