De eerste begro­ting van de gemeente Het Hoge­land staat vooral in het teken van uitvoe­ring van al voor­ge­nomen beleid van de voor­ma­lige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. Om die begro­ting slui­tend te krijgen, wordt voor 3,8 miljoen euro een beroep op de finan­ciële reserves gedaan. Voor de jaren na 2019 wordt, met slagen om de arm, finan­cieel even­wicht verwacht.