Bij­een­komst Kli­maat in je straat op maandag 26 september

Lauwersland Online - Bijeenkomst Klimaat in je straat op maandag 26 september

Foto: © Water Natuur­lijk – Noorderzijlvest

Het kli­maat ver­an­dert. Dit heeft bij iedereen in de straat gevolgen. Wat kunnen we daar­tegen doen? En wat kun je zelf doen? Droogte, hitte en stort­re­gens ver­an­deren je woon­om­ge­ving. De natuur ver­schraalt, de bio­di­ver­si­teit neemt af en de water­kwa­li­teit blijft op veel plekken onvol­doende. De effecten van kli­maat­ver­an­de­ring hebben ook gevolgen voor onze gezond­heid. Zowel fysiek als mentaal.

Water speelt hierbij een hoofdrol, er is vaker te veel of te weinig. Water Natuur­lijk vind daarom dat water­schappen en de gemeenten samen met bewo­ners moeten optrekken om de kli­maat­ver­an­de­ring af te remmen. Ook zullen we ons moeten aan­passen, maar wat is ons perspectief?

Op maandag 26 sep­tember nemen twee spre­kers ons mee in de moge­lijk­heden om kli­maat­be­wuster te worden, in gedrag, leef­stijl en hoe we omgaan met onze omgeving:

• Klaas van Nierop is stad­s­eco­loog bij de gemeente Groningen
• Jos Idema is spe­ci­a­list ener­gie­tran­sitie bij KAW archi­tecten & adviseurs

Samen schetsen zij per­spec­tieven over hoe we met een ver­an­derd kli­maat om kunnen gaan.

Gedu­rende het tweede deel van de bij­een­komst gaan we met elkaar in gesprek. Welke kansen zien we, wat kunnen inwo­ners samen met de gemeente en het water­schap bete­kenen? Wat gaan we doen?

Vanaf 19:30 uur ben je welkom en in ver­band met de koffie en thee is aan­mel­ding gewenst.

Buurt­cen­trum de Wende
Goud­laan 555
9743 CP GRONINGEN

Datum: maandag 26 sep­tember 2022
Tijd: 19:30 uur

Bezoek voor meer infor­matie de web­site www.waternatuurlijk.nl

Meer nieuws en activiteiten