Bijzondere editie Bedumer Winterloop

BEDUM — De zevende editie van de Bedumer Winter­loop vindt plaats op zaterdag 4 februari 2017, tevens Wereld­kan­kerdag. De orga­ni­satie van de loop heeft allerlei plannen voor deze speciale editie. Zo komt er een Glazen Huis en wordt op zater­dag­och­tend een ontbijt verzorgd.

De acti­vi­teiten rondom de zevende Bedumer Winter­loop beginnen de vrij­dag­avond ervoor al met een heus Bedumer Glazen Huis. Vier­en­twintig uur lang draaien dj’s hier plaatjes die voor een donatie kunnen worden aange­vraagd. Om 21:00 uur die avond begint weer de 24-uurs knip­ma­ra­thon in kapsalon Oké Hair­sty­ling en Colourful Bedum verzorgt van 18:00 tot 21:00 uur hapjes. De dag van de Winter­loop wordt gestart met een ontbijt dat door de lokale horeca wordt verzorgd. Ook nieuw is een extra cate­gorie lopers. Waren er eerst drie groepen: wande­laars, school­kin­deren en volwas­senen, vanaf dit jaar is er ook een bedrij­ven­loop.

Concreet doel

In samen­wer­king met het UMCG Kanker Research­fonds wordt gekozen voor concrete projecten om te onder­steunen. Deel­ne­mers aan de Bedumer Winter­loop 2017 onder­steunen dit jaar de aanschaf van een CO2-schud-broed­kast om nieuwe kanker­ge­nees­mid­delen sneller en beter in het labo­ra­to­rium te produ­ceren, en micro­zeven om circu­le­rende tumor­cellen te verza­melen om behan­del­succes te voor­spellen bij indi­vi­duele kanker­pa­ti­ënten. Professor Wijnand Helfrich en professor Harry Groen van het UMCG Groningen zijn hierin project­lei­ders. Zij lopen met hun team ook mee tijdens de Winter­loop. Vorig jaar ging de opbrengst van de loop – € 59.761,39 – naar het ontwik­kelen van medi­cijnen die de over­le­vings­kansen van mensen met dode­lijke kanker­soorten vergroten. De ontwik­ke­ling is succesvol verlopen en op dit moment wordt gekeken of en hoe het ontwik­kelde medi­cijn gepro­du­ceerd kan worden.

Benefietdiner

Eerdere jaren vond de after­party van de Winter­loop altijd plaats in Fame met een live band, maar nu Gerrit Koning zijn etablis­se­ment heeft omge­to­verd tot restau­rant De Caenerij is daar minder ruimte. Klaes Hoekstra, initi­a­tief­nemer van de Bedumer Winter­loop: "Nu komt er een dj die jaren tachtig-negentig muziek gaat draaien en dat wordt ook heel gezellig. Er kunnen maar vier­hon­derd man naar binnen en het zit vast in no-time vol. Gerrit Koning draagt de Winter­loop al vanaf het begin een heel warm hart toe en heeft dit jaar nog iets moois bedacht. Op dinsdag 31 januari geeft hij een bene­fiet­diner waarvan hij de opbrengst ter beschik­king stelt aan de Bedumer Winter­loop. Het leuke is dat het menu geen prijs kent, je mag de waarde ervan achteraf bepalen en kunt dus zelf aangeven wat de avond en het doel je waard zijn." Tijdens het bene­fiet­diner is plaats voor 120 mensen.

Zoveel vrijwilligers

De boer van de Alma Boer­derij op de Woldijk schenkt Bakkerij Hoekstra appels en peren uit zijn boom­gaard waar in januari appel-peren­cakes van worden gebakken voor het goede doel. Het is slechts één voor­beeld van een Bedumer die zich betrokken toont.

Klaes is nog altijd onder de indruk van de hoeveel­heid mensen die de Winter­loop nu al jaren omarmen. "Geweldig, we hoeven maar een kik te geven en iedereen staat klaar. De slager maakt weer heer­lijke snert en van de gemeente krijgen we zoals altijd weer alle mede­wer­king. Ik ben echt onder de indruk van de vele vrij­wil­li­gers die elk jaar meedoen. Je kunt van alles willen maar zonder deze mensen zou er niets van terecht komen. We hebben ook een heel gemo­ti­veerd team, we vullen elkaar precies aan. Het is heer­lijk om met deze mensen te werken."

Alle infor­matie over de Bedumer Winter­loop is te vinden op www.bedumerwinterloop.nl en op de facebook­pa­gina van de loop.