Lauwersland Online - BMWE-wethouders Participatiewet ondertekenen manifest Investeren in werk voor kwetsbare groepen

BMWE-wethouders Participatiewet ondertekenen manifest "Investeren in werk voor kwetsbare groepen"

Aan de voor­avond van de kabi­nets­for­matie roepen 234 wethou­ders uit 209 gemeenten de Tweede Kamer op om de bezui­ni­gingen op de uitvoe­ring van de parti­ci­pa­tiewet en de WSW substan­tieel te verzachten. Dit hebben zij gedaan door het mani­fest "Inves­teren in werk voor kwets­bare groepen" te onder­te­kenen. Ook de BMWE-wethou­ders Parti­ci­pa­tiewet Jan-Willem van de Kolk, Mariette de Visser, Marc Verschuren en Sandra Herk­ströter hebben afge­lopen week dit mani­fest onder­te­kend.

De forse bezui­ni­ging op de WSW staat een succes­volle uitvoe­ring van de Parti­ci­pa­tiewet in de weg. Dat geldt ook voor het invullen van de 125.000 nieuwe banen die werk­ge­vers en over­heid de komende jaren reali­seren voor werk­zoe­kenden vanuit de Parti­ci­pa­tiewet.

Met de onder­te­ke­ning geven de 234 wethou­ders een stevig signaal af dat er op korte termijn maat­re­gelen nodig zijn, om ook in de toekomst mensen met arbeids­be­per­kingen bij gewone werk­ge­vers aan het werk te helpen.

234 wethou­ders, verspreid over het hele land die samen alle poli­tieke stro­mingen verte­gen­woor­digen, roepen concreet op in de komende kabi­nets­pe­riode de struc­tu­rele bezui­ni­ging van 1,8 miljard op de werk­ge­le­gen­heid voor kwets­bare groepen met ruim 400 miljoen per jaar te verzachten.

Het idee van een mani­fest ontstond begin deze maand tijdens een door Cedris geor­ga­ni­seerde bijeen­komst van lokale bestuur­ders met, inmid­dels demis­si­o­nair, staats­se­cre­taris Klijnsma.

Cedris is de lande­lijke vere­ni­ging voor sociale werk­ge­le­gen­heid en re-inte­gratie. Bezoek voor meer infor­matie de website www.cedris.nl !