Lauwersland Online - Bob 15 jaar

Bob 15 jaar

Alcohol en verkeer gaan niet samen, daar is vrijwel iedereen het mee eens. Na 15 jaar is de Bob-campagne een begrip geworden en is het aantal over­tre­ders meer dan gehal­veerd. Om deze daling vast te houden, start het minis­terie van Infra­struc­tuur en Milieu komende maand weer met de campagne om mensen er op atten­deren dat je niet met alcohol op achter het stuur moet kruipen.

Minister Schultz van Haegen: "De Bob-campagne is zeer effec­tief. Sinds de intro­ductie van de campagne in 2001 zien we een sterke daling van het aantal over­tre­dingen. Naast hand­ha­ving en educa­tieve maat­re­gelen, blijf ik samen met de part­ners Bob inzetten om het rijden onder invloed nog verder terug te dringen."

Het minis­terie werkt voor de Bob-campagne samen met provin­cies, gemeenten, Veilig Verkeer Neder­land, NOC*NSF, Stich­ting Verant­woord Alco­hol­ge­bruik, TeamA­lert, politie en Open­baar Minis­terie. De campagne ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’ start maandag 12 december. De campagne loopt tot half maart. Bob is te vinden op tele­visie, radio, langs de weg en online.

Er zijn vanwege het 15-jarige bestaan van de Bob verschil­lende aanvul­lende acti­vi­teiten. Zo start Veilig Verkeer Neder­land deze week met een winactie op Facebook. Bob-fans kunnen daar laten zien hoeveel ze nog weten over de eerdere campagnes en maken kans op een prijs. .De verkeers­vei­lig­heids­or­ga­ni­satie TeamA­lert gaat ter gele­gen­heid van het 15-jarig bestaan middels vlog­gers op zoek naar de beste manieren om je Bob te belonen.

In 15 jaar meer dan halvering van overtreders

Neder­land is eind 2001 begonnen met de campagne onder de slogan "Bob jij of Bob ik?". De vraag was destijds zo popu­lair, dat deze in de Dikke van Dale is opge­nomen. Sinds de intro­ductie van de campagne weet vrijwel iedereen dat een echte Bob geen alcohol drinkt als hij/zij nog moet rijden. Dat deze bood­schap bij auto­mo­bi­listen is aange­komen, is terug te zien in de cijfers: waar in 2002 nog 4% van de gecon­tro­leerde auto­mo­bi­listen een te hoog promil­lage (meer dan 0,5‰) bleken te hebben, was dit percen­tage gezakt tot 1,7% in 2015 (gemeten in de week­end­nachten).

 

Alcoholgebruik de oorzaak van een op de vijf verkeersdoden

Ondanks de substan­tiële daling, is elk verkeers­slacht­offer en een teveel. In 2015 vielen er naar schat­ting tussen de 75–140 verkeers­doden ten gevolge van alco­hol­ge­bruik in het verkeer.

Maatregelen

Het minis­terie en haar part­ners blijven zich inzetten voor de bestrij­ding van alcohol in het verkeer. Naast de Bob-campagne zijn hand­ha­ving en educa­tieve maat­re­gelen door het CBR belang­rijke manieren om hieraan bij te dragen. Drank­rij­ders worden streng aange­pakt: dat kan vari­ëren van een geld­boete tussen € 300 en € 650 of een ontzeg­ging van de rijbe­voegd­heid. Wie binnen 5 jaar voor een tweede keer wordt veroor­deeld voor rijden onder invloed van alcohol met 1,3 promille of hoger moet zijn rijbe­wijs inle­veren. Daar­naast kunnen over­tre­ders worden verplicht tot het volgen van een cursus. Als uit onder­zoek blijkt dat iemand een alco­hol­ver­sla­ving heeft, wordt het rijbe­wijs inge­trokken.

© Rijks­over­heid