Lauwersland Online - Borgtuincafé Landgoed Verhildersum Leens: Vertel uw verhaal!

Borgtuincafé Landgoed Verhildersum Leens: Vertel uw verhaal!

Vrijwel iedereen weet dat Groningen over een heel aantal borgen beschikt, waarvan sommige te bezoeken zijn. Over de historie van de borgen is veel bekend, maar de borg­tuinen en de geschie­denis daar­achter zijn veel minder bekend.

Je loopt er door, ziet dat het een mooie tuin is en denkt er niet verder bij na. Daar wil Stich­ting Erfgoed­part­ners veran­de­ring in brengen, niet alleen door archief­on­der­zoek, maar ook door de mensen die van de borg­ter­reinen gebruik­maakten te vragen wat zij er nog van weten.

Borg Verhildersum

Borg Verhil­dersum, die in de veer­tiende eeuw voor het eerst genoemd wordt, begon als zo vele borgen als steen­huis (een toren­vormig stenen gebouw met dikke muren) en werd in de loop der tijd meer­malen verbouwd tot (1792) de huidige vorm. Het land­goed rondom de borg herbergt vrijwel alle vormen van tuinen die je kan bedenken. De lusthof, voor het aange­naam vertoeven met een prieel achter de borg, een krui­den­tuin, een kas, een dieren­weide, een boom­gaard, een groen­te­tuin bij het arbei­ders­huis en een boerenerf bij de muse­um­boer­derij.

De laatste eige­naars van de borg, de familie Frima, haalden met diverse producten uit hun groente- en bloe­men­tuin en fruit­kassen verschil­lende prijzen binnen bij deel­name aan lande­lijke (nuts)tuinwedstrijden, maar nadat de borg in 1953 aan gemeente Leens werd verkocht, viel het onder­houd terug.

In 1968 is de borg­tuin door Tine Cleve­ring — Meijer en tuin­ar­chi­tecte Renske Boon terug­ge­bracht naar een histo­risch ontwerp en inge­richt met ruim 1300 verschil­lende oude, lokale, planten- en krui­den­soorten. Dit grond­plan is nog steeds in de huidige tuin aanwezig, zij het met een kleiner assor­ti­ment. Een teke­ning van Becke­ringh uit circa 1750 toont vrijwel hetzelfde ontwerp, maar of deze als voor­beeld heeft gediend is niet bekend. De beelden van Eddy Roos, ook een initi­a­tief van Tine Cleve­ring, vormen een waar­de­volle aanvul­ling in de omlijs­ting van de borg.

Borgtuincafé

Tijdens deze middag zal Martin Knol vertellen over de geschie­denis van de tuinen en de laatste bewoner van het borg­ter­rein verteld over de borg­tuin, van de 19e eeuw tot nu toe. Shyra Hueting zal de opening verzorgen.

Want, niet alleen de borgen zelf maar ook de tuinen en lande­rijen erom heen hebben een hele geschie­denis door­ge­maakt die tot nog toe weinig belicht is. En dan gaat het niet alleen om de archi­tec­to­ni­sche geschie­denis maar ook om wat er in die tuinen gebeurd is. Wat heeft er zich in al die jaren afge­speeld? Als de bomen eens konden praten! Maar dat kunnen zij niet, daarom worden er dit najaar borg­tuin­cafés geor­ga­ni­seerd waar iedereen die een bijzon­dere herin­ne­ring heeft aan de tuinen zijn of haar verhaal kan vertellen. Behalve dat zij leuk zijn om te horen, kunnen de verhalen licht werpen op veran­de­ringen, speciale planten en andere zaken die tot nog toe niet bekend waren. En foto’s kunnen veel­zeg­gend zijn.

Met uw verhaal/foto’s kunt u meeschrijven in het geschie­de­nis­boekje van uw borg­tuin.


Muse­um­boer­derij Verhil­dersum
Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Datum: 10 december 2016
Tijd: 13:30 uur

Kosten: De toegang is gratis!
Opgeven kan via info@verhildersum.nl of tele­fo­nisch op 0595 — 571 430.

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !


Kader

Een meneer vertelde dat zijn ouders vroeger, een hartje met initi­alen in een boom gesneden hebben. Een mevrouw vertelde dat, als zij in de herfst uit school kwam, kastanjes ging zoeken in de singel van Verhil­dersum. Maar tot aan het hek, verder kon je niet komen, dan kwam de hond blaf­fend aanstormen en rende ze snel weer weg.

Verhalen van niets zou je denken. Maar hieruit blijkt dus dat er grote bomen stonden in de singels, waar­onder kastan­je­bomen, en dat er vroeger kenne­lijk een hek stond. Waar­de­volle infor­matie dus!

Het tuin­café wordt mede moge­lijk gemaakt door de Provincie Groningen en de Gemeente De Marne.