Lauwersland Online - BuildinG geopend; nu het Berlagehuis in Usquert nog!

Buil­dinG geopend; nu het Berla­ge­huis in Usquert nog!

Afge­lopen woensdag is onder grote belang­stel­ling in Groningen-stad, op de Zernike campus, Buil­dinG geopend. Een centrum waar alle kennis omtrent bouwen-met-aard­be­vingen samen moet komen, gedeeld moet worden, tot verdere inno­vatie leiden en ter plekke getest worden. Een enorme aanwinst voor de Gronin­gers; alleen jammer dat ze er telkens voor naar stad zullen moeten. En maar hopen dat al die kundigen zo nu en dan naar de Groningse binnen­landen zullen afreizen om onze problemen en vragen te komen ophalen en de toestand van onze gebouwen te bekijken.

Zou het niet veel effec­tiever zijn wanneer er ook een Buil­dinG-loot in het bevings­ge­bied zelf zou groeien? Een onaf­han­ke­lijken strikt neutraal infor­ma­tie­cen­trum, dat kennis­uit­wis­se­ling faci­li­teert?

Wat is er neutraler terrein dan een voor­malig raad­huis? En waar voelen de toch wat murw-gebeukte inwo­ners van aard­be­vings­land Noord-Groningen zich beter op hun gemak dan in hun vertrouwde Berla­ge­huis Usquert? Een Bevings­in­for­ma­tie­cen­trum in het Berla­ge­huis ligt domweg heel erg voor de hand.

Het pand is eigen­lijk niet geschikt om er iets anders mee te doen dan dat wat er oorspron­ke­lijk in gebeurde: het houden van bijeen­kom­sten (verge­lijk het oorspron­ke­lijke gebruik van de raads­zaal) en fungeren als infor­ma­tie­loket en -depot (en verge­lijk het oorspron­ke­lijk gebruik van de secre­tarie en de kluis) en alsover­leg­lo­catie voor kleine gezel­schappen of indi­vi­duen (verge­lijk het oorspron­ke­lijke gebruik van burge­mees­ters- en commis­sie­ka­mers). Dan wél inhou­de­lijk betref­fende de actu­a­li­teit die de hele regio nu al jaren in z’n greep houdt: de gevolgen van de gaswin­ning: de bevings­pro­ble­ma­tiek.

Berla­ge­huis Usquert: potdicht

Op die manier wordt het volledig intacte ensemble-monu­ment dat het Berla­ge­huis Usquert is, niet alleen geres­pec­teerd maar ook nuttig gebruikt, ten behoeve van alle Noord-Gronin­gers! En dan zou het ook weer toegan­ke­lijk zijn voor iedereen, uit Groningen en de rest van de wereld, die dit bijzon­dere monu­ment van binnen wil bekijken. Want sinds enige jaren is dit fraaie Rijks­mo­nu­ment gesloten door de gemeente Eems­mond. Achter­grond hiervan is ondui­de­lijk; uit niets blijkt dat de gemeente aanstalten maakt om het Berla­ge­huis te hero­penen.

Afge­lopen juli heeft het bestuur van de Stich­ting Berla­ge­huis Usquer­teen voor­stel tot hero­pe­ning en exploi­tatie neer­ge­legd bij B&W Eems­mond en hoopte dit voor­stel nadruk­ke­lijk samen met hen uit te gaan werken tot een levens­vat­baar plan… en dat willen we nog steeds!

Een eerste aanzet tot zo’n samen­wer­king is gegeven op 5 juli, toen twee bestuurs­leden van Stich­ting Berla­ge­huis Usquert een goed gesprek hadden met burge­meester Marijke van Beek en wethouder Harrie Sienot. Met name mevrouw Van Beek was enthou­siast over het idee en zegde enig ambte­lijk uitzoek­werk én een vervolg­af­spraak toe.

Die afspraak vond afge­lopen woensdag plaats, dit keer niet met de burge­meester zelf maar met twee ambte­naren plus de project­leider Verster­king Eems­mond van de NCG. Over de resul­taten van het uitzoek­werk (hoe is de stand van zaken?) werd niets vernomen sinds juli jl. Men kwam wél met een bood­schap — waar de burge­meester overi­gens niet over bleek te hebben meebe­sloten, want tijdens het bestuur­lijk overleg over dit onder­werp de dag ervoor, was zij niet aanwezig geweest.

De bood­schap verbaasde de bestuur­ders van Stich­ting Berla­ge­huis Usquert in hoge mate: met het "plan" voor een even­tueel Bevings­in­for­ma­tie­cen­trum in het Berla­ge­huis kon men niets: "het was los zand, onvol­groeid, feiten en veron­der­stel­lingen stonden door elkaar, er was geen missie te bekennen en vooral: het ontbeerde onder­bou­wing (enquêtes!) en riep meer vragen op dan dat het beant­woordde", was het commen­taar. Daarom werd er door de Verster­kings­pro­ject­leider een website-printje gepre­sen­teerd met daarop de bekende subsi­die­mo­ge­lijk­heden van het Loket Leef­baar­heid. Op die manier zou de stich­ting tot wel 10.000 euro subsidie kunnen aanvragen om exper­tise in te huren waarmee een behóór­lijk "busi­ness plan" geschreven kon worden! En daarna zou de gemeente pas kunnen besluiten of dat uitge­werkte "busi­ness­plan" goed genoeg was om er aan mee te gaan doen.

Terwijl het bij het eerste gesprek aan burge­meester en wethouder over­han­digde A4-tje hele­maal geen plan was maar slechts een voor­stel om het gesloten Berla­ge­huis weer toegan­ke­lijk te krijgen (en daarom heel summier en beknopt verwoord), en het de bedoe­ling was om daar samen met de gemeente een uitge­werkt plan van te maken. Want een gemeente die burger­par­ti­ci­patie serieus neemt, en dat doet Eems­mond immers, zou, zo dachten de stich­tings­be­stuur­ders, daar heel erg blij mee (moeten) zijn…

Het had misschien voor de hand gelegen als de stich­ting, na zo te zijn wegge­wuifd, met de staart tussen de benen was afge­dropen. Alle moeite voor niets, leek het wel. Maar het voor­deel van vrij­wil­li­gers is dat ze niet malen om (heel veel) bestede tijd en energie. Bezielde vrij­wil­li­gers zetten zich vrij­willig! in omdat ze ergens in geloven en daar echt voor gaan.

Dus maken deze vrij­wil­li­gers, bestuurs­leden van Stich­ting Berla­ge­huis Usquert, zich op voor de volgende ronde. Omdat ze er van over­tuigd zijn dat zo’n goed idee gere­a­li­seerd moet worden en dat het pracht monu­ment Berla­ge­huis weer in volle glorie toegan­ke­lijk is voor iedereen.

Dat kan met een aan alle eisen voldoend busi­ness plan.
Maar vooral met seri­euze part­ners.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.berlagehuisusquert.nl !


Lauwersland Online - BuildinG geopend; nu het Berlagehuis in Usquert nog!


Tekst en foto's: © Els Toxopeus