Lauwersland Online - Burgemeesters Oldambt en De Marne gaan ruilen van gemeente

Burgemeesters Oldambt en De Marne gaan ruilen van gemeente

De gemeenten Oldambt en De Marne krijgen volgende week tijde­lijk een andere burge­meester. Burge­meester Pieter Smit van Oldambt en burge­meester Koos Wiersma van De Marne ruilen dinsdag 27 en woensdag 28 juni met elkaar van gemeente.

Zij zijn de eerste burge­mees­ters die deel­nemen aan de burge­mees­ters­ruil, die wordt geor­ga­ni­seerd op initi­a­tief van de Power­broe­zers: aanstor­mend talent binnen het open­baar bestuur in de provincie Groningen.

Pitch van bruisend talent

De burge­mees­ters­ruil komt voort uit de provin­ciale leer­gang "Taaie thema’s en duivelse dilemma’s in het open­baar bestuur" die afge­lopen periode is geor­ga­ni­seerd door de Vere­ni­ging van Groninger Gemeenten (VGG) en bureau Beren­schot. Aan deze leer­gang deden zittende raads­leden, ervaren bestuur­ders en topamb­te­naren mee, maar ook het brui­send talent: raads- en colle­ge­leden en ambte­lijke high poten­tials tot en met 35 jaar. Tijdens de leer­gang zijn opgaven voor de noor­de­lijke regio aan de orde gekomen die om grens­over­schrij­dende oplos­singen vragen, zoals krimp, de relatie tussen stad en omme­land en econo­mi­sche vita­li­teit. Het brui­send talent heeft het idee van de burge­mees­ters­ruil gepitcht tijdens de "clash of the gene­ra­tions". Burge­mees­ters Smit en Wiersma hebben op deze bijeen­komst het idee omarmd.

Pindakaas dik smeren

De burge­mees­ters gaan tijdens de ruil op zoek naar kansen voor de noor­de­lijke economie. Hierbij is de gedachte dat de econo­mi­sche moge­lijk­heden in onze regio zich op een grotere schaal aandienen dan de formele bestuur­lijke inrich­ting. In onze provincie hebben 23 gemeenten veelal eigen econo­misch beleid. Door deze frag­men­tatie laten we als regio kansen liggen. De Power­broe­zers stellen voor om het bestuur­lijk vermogen te vergroten door gericht samen te werken op econo­misch vlak. Door geza­men­lijk te inves­teren in infra­struc­tuur, kennis en energie wordt versnip­pe­ring tegen­ge­gaan en de "pinda­kaas dik gesmeerd". De burge­mees­ters­ruil is het start­punt waarbij letter­lijk over elkaars grenzen heen wordt gekeken en kansen voor econo­mi­sche samen­wer­king worden geïn­ven­ta­ri­seerd.

Programma

De burge­mees­ters volgen tijdens de ruil een soort­ge­lijk programma. Dinsdag schuiven zij aller­eerst aan bij de weke­lijkse colle­ge­ver­ga­de­ring. Verder staat het programma met name in het teken van econo­mi­sche samen­wer­king. Zo zal burge­meester Smit in Zout­kamp in gesprek gaan met een econo­mi­sche denk­tank van De Marne en op excursie gaan in het Lauwersmeer­ge­bied. In Oldambt zal burge­meester Wiersma met onder­ne­mers van de binnen­stad van Winschoten spreken en heeft hij een excursie in Bad Nieu­we­schans, waar de econo­mi­sche samen­wer­king met Duits­land centraal staat.

Informele ruil

Vanwege de prak­ti­sche inslag is ervoor gekozen de burge­mees­ters­ruil geen formeel karakter te geven. De burge­mees­ters worden daarom niet offi­cieel als waar­nemer benoemd, maar lopen twee dagen mee in elkaars gemeente. Na afloop van de ruil geven de burge­mees­ters het stokje over aan twee andere burge­mees­ters in de provincie Groningen. Commis­saris van de Koning René Paas is enthou­siast over het initi­a­tief en steunt de ruil tussen de burge­mees­ters van harte.

Achtergrond VGG

VGG Verbindt Groningen. De Vere­ni­ging van Groninger Gemeenten bestaat sinds 1921 en zorgt voor de 23 leden (gemeenten) voor geza­men­lijke belan­gen­be­har­ti­ging, het onder­ling delen van kennis en het geza­men­lijk uitvoeren van projecten. Zicht­baar in het beleid van de ander aanwezig zijn, is de ambitie. Verbinden is de werk­wijze.

Programma burgemeestersruil De Marne

Dinsdag 27 juni

08:30 — 09:00 Ontvangst op het gemeen­te­huis
— Ontvangst door loco-burge­meester Kor Berg­huis en gemeen­te­se­cre­taris Jojo Bottema

09:00 — 11:00 Colle­ge­ver­ga­de­ring

11:00 — 11:30 — Intro­ductie in gemeente De Marne

11:30 — 13:00 Lunch met college op Verhil­dersum (Leens)

13:00 — 17:00 Tour door de gemeente De Marne en bezoek aan en overleg met:
Insec­ten­we­reld DoeZoo (Leens), Kunst­cen­trum De Ploeg, Schil­der­school van Ankie Onnes, Dorps­be­langen (Wehe — den Hoorn)

17:00 — 19:00 Overleg Klooster&Buren met afslui­tend een maal­tijd in ´t Olde Heem (Kloos­ter­buren)

Woensdag 28 juni

12:00 — 13:00 Lunch met leden van de econo­mi­sche Denk­tank bij De Boeter (Zout­kamp)

13:00 — 14:00 Overleg over Gaswin­ning en duur­zaam­heid met Jacob Klaas Star

14:00 — 16:00 Excursie naar Lauwersoog/Lauwersmeer met Kiki de Graaf

18:00 — 20:00 Diner en geza­men­lijke afslui­ting in Azuro (Blauwe Stad)

Programma burgemeestersruil Oldambt

Dinsdag 27 juni

08:30 — 09:00 Ontvangst op het gemeen­te­huis
— Ontvangst door bestuurs­se­cre­ta­riaat, secre­taris en een power­broezer

09:00 — 12:00 Colle­ge­ver­ga­de­ring

12:00 — 13:00 Lunch met college en MT

13:00 — 15:30 Vrij
— Koos Wiersma heeft een herin­de­lings­mo­ment op het provin­cie­huis van 14:00 — 14:30

15:30 — 16:30 Afspraak inzake commu­ni­catie en Twitter

’s Avond zit Koos Wiersma de raads­ver­ga­de­ring van De Marne voor.

Woensdag 28 juni

08:30 — 11:30 Excursie Bad Nieu­we­schans, 09:00 uur starten bij Fontana
— Ontvangst op het gemeen­te­huis om 08:30 uur
— Aandacht voor samen­wer­king met Duits­land
— Ontvangst door Jos Keizer in Fontana (direc­teur Fontana) om 09:00 uur, toelich­ting door Jos Keizer, Gerald Sap (burge­meester van Bunde), INTERREG en Harm-Arend Meijer (dorps­be­langen Bad Nieu­we­schans)
Actie Jeanine en Hans: programma in elkaar zetten

12:00 — 15:00 Lunch met onder­ne­mers binnen­stad inclu­sief wande­ling, start bij de Heer­lij­ck­heid, einde bij cultuur­huis De Klinker

16:00 — 20:00 Diner en geza­men­lijke afslui­ting
— 16:00 uur: boot­tochtje in de burge­mees­ters­sloep, met onder andere wethouder Ricky van den Aker en gebieds­re­gis­seur Jurjen Adam.
— 17:00 uur: toelich­ting Blau­we­stad in het Haven­kan­toor
— 18:00 uur: Diner en geza­men­lijke afslui­ting in Azuro (Blauwe Stad)