Lauwersland Online - CDA Achtkarspelen wil snel besluit provincie inzake Skieding

CDA Achtkarspelen wil snel besluit provincie inzake Skieding

CDA Acht­kars­pelen ziet graag dat provincie zo snel moge­lijk een besluit neemt over het nieuwe tracé voor de Skie­ding waarbij door­stro­ming en veilig­heid van het verkeer centraal moeten staan.

De besluit­vor­ming over de Skie­ding staat in december geagen­deerd bij de Provin­ciale Staten. Gede­pu­teerde Poepjes zal in oktober een besluit nemen over welke rich­ting zij uit wil met de Skie­ding. Echter er gaan nu stemmen op om besluit­vor­ming uit te stellen.

Voorkeursvariant

Voor de regio Noord-Oost Fries­land en het Lauwers­kwar­tier is de Skie­ding een zeer belang­rijke verkeers­ader. Op dit moment liggen er een aantal vari­anten voor vari­ë­rend van een nieuw tracé tot aan het opwaar­deren van de huidige weg. De gemeente Acht­kars­pelen heeft samen met Kollu­mer­land en Groo­te­gast een duide­lijke voor­keur uitge­sproken voor tracé 3. Deze keuze wordt ook onder­streept door de andere Noord-Oost Friese gemeenten. Tracé 3 bete­kent een afwaar­de­ring van de huidige Skie­ding zodat land­bouw­ver­keer, fiet­sers en bestem­mings­ver­keer op een veilige manier gebruik kunnen blijven maken van de bestaande weg. Daar­naast komt aan de west­kant van de Skie­ding een nieuw tracé waar­door de door­stro­ming van het verkeer vanaf de A7 op een vlotte en veilige manier gega­ran­deerd is. Dit laatste is met name belang­rijk voor de bedrij­vig­heid en werk­ge­le­gen­heid in deze regio.

Langer wachten onacceptabel

In de Provin­ciale Staten gaan nu stemmen op om besluit­vor­ming uit te stellen. De CDA-fractie in Acht­kars­pelen is van mening dat uitstel van besluit­vor­ming het proces niet ten goede komt. CDA-raadslid Romke van der Wal: "Besluit­vor­ming omtrent de Skie­ding dient zo snel moge­lijk genomen te worden. Zowel de aanwo­nenden als ook de onder­ne­mers hebben recht op duide­lijk­heid. Het belang van een goede, vlotte en veilige verbin­dingsweg is duide­lijk."

© CDA Acht­kars­pelen