Lauwersland Online - CDA eens met koers voor 11 sterke dorpen in Achtkarspelen

CDA eens met koers voor 11 sterke dorpen in Achtkarspelen

Het CDA staat achter de gedachte dat we in Acht­kars­pelen moeten zorgen voor 11 sterke dorpen.

Raadslid Romke van der Wal: "In andere gemeenten is soms gekozen om 1 of 2 kern­dorpen aan te wijzen waar alle voor­zie­ningen (sport, onder­wijs en ontmoe­ting) worden geclus­terd. De gemeente Acht­kars­pelen stelt voor om heel bewust te kiezen voor 11 sterke dorpen, waar per dorp in ieder geval ruimte moet zijn voor sport, basis­on­der­wijs en ontmoe­tings­plekken zoals een dorps­huis of een jeugd­honk. Als raadslid, maar zeker ook als inwoner van deze gemeente, kan ik me daar goed in vinden."

Onderzoek

In het voor­jaar van 2016 is een onder­zoek uitge­voerd naar alle gemeen­te­lijke accom­mo­da­ties. Er is onder­zoek gedaan naar de staat van de gebouwen maar ook naar de func­ties die deze gebouwen hebben. Het bleek dat de gemeen­te­lijke accom­mo­da­ties over het alge­meen in goede staat zijn en dus ook goed zijn onder­houden.

Daar­naast doen inwo­ners van de verschil­lende dorpen veel om het dorp leef­baar te houden door bijvoor­beeld vrij­wil­li­gers­werk te doen.

Vervolg

Verant­woor­de­lijk wethouder Spoelstra: "Het is een compli­ment aan al deze vrij­wil­li­gers die bezig zijn om het eigen dorp leef­baar te houden door bijvoor­beeld vrij­wil­liger van de sport­ver­e­ni­ging te zijn. Het clus­teren van voor­zie­ningen in de grotere dorpen zou goed­koper zijn voor de gemeente maar wij hebben als college in Acht­kars­pelen een hele bewuste keuze gemaakt door niet puur naar het geld te kijken en op basis daarvan keuzes te maken. Als college vinden we name­lijk dat er in elk dorp voor­zie­ningen moeten zijn om de leef­baar­heid op die manier te garan­deren. Dat kan wanneer ook goed wordt gekeken naar samen­wer­kings­mo­ge­lijk­heden in een dorp zelf. Hierbij valt te denken aan samen­wer­king tussen sport­ver­e­ni­gingen onder­ling of scholen."

In de raads­ver­ga­de­ring van 16 februari zal blijken of de gemeen­te­raad het ook eens is met deze koers.

© CDA Acht­kars­pelen