CDA-wethouder Kristel Rutgers van de gemeente Het Hoge­land werd gisteren offi­cieel lid van Ener­gie­co­ö­pe­ratie Duur­zaam Bedum. Tijdens een overleg tussen de Bedumer ener­gie­co­ö­pe­ratie, CDA Het Hoge­land én CDA-kandi­daat voor het Euro­pees Parle­ment Karsten Klein, vroeg Duur­zaam Bedum om meer onder­steu­ning vanuit de over­heid. Het CDA zegde toe hier werk van te gaan maken.