Lauwersland Online - CDA wil snel duidelijkheid van stichtingsbestuur over situatie zwembad De Kûpe in Buitenpost

CDA wil snel duidelijkheid van stichtingsbestuur over situatie zwembad De Kûpe in Buitenpost

Het CDA is van mening dat zwembad De Kûpe in Buiten­post een groot maat­schap­pe­lijk rende­ment heeft. Dit is van groot belang voor de regio. De plannen die in 2014 zijn gepre­sen­teerd, waren ambi­tieus en leken realis­tisch. Zelfs nieuw­bouw met een multi­func­ti­o­nele toepas­sing behoorde tot de moge­lijk­heden en was onder­deel van het plan.

Totdat dit weekend bleek dat het perso­neel en mana­ge­ment het vertrouwen opzegde in het huidige bestuur. Dit schept veel ondui­de­lijk­heid en onrust, niet alleen in het zwembad maar ook in het dorp en de hele gemeente. Inmid­dels heeft de gemeente de plannen ook beoor­deeld en aange­geven dat er geen vertrouwen is in het plan. In 2014 is afge­sproken dat de stich­ting zorgt voor een nieuw zwembad in 2019 dat zonder gemeen­te­lijke bijdrage draait. In het plan dat nu is over­han­digd wordt gevraagd om een gemeen­te­lijke bijdrage van 9 miljoen euro.

De afge­lopen jaren heeft de voltal­lige gemeen­te­raad zich sterk gemaakt voor behoud van deze zwem­sport­ac­com­mo­datie in Buiten­post. Daarbij zijn duide­lijke afspraken gemaakt met het bestuur. Hier heeft de voltal­lige raad mee inge­stemd. Het CDA wil van het stich­tings­be­stuur weten hoe zij om wil gaan met het perso­neel dat het vertrouwen in het bestuur heeft opge­zegd. Daar­naast wil het CDA ook duide­lijk­heid over hoe zij reageren op het feit dat de gemeente ook geen vertrouwen heeft in het inge­diende plan. Een plan wat niet voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt in 2014.

Fractie Woord­voerder Romke van der Wal zegt hier­over het volgende: "Het CDA in Acht­kars­pelen is van mening dat snel duide­lijk­heid gewenst is hoe het stich­tings­be­stuur de toekomst van het zwembad ziet. Inwo­ners van onze gemeente, klanten en perso­neel moeten dat weten."

De gemeente heeft duide­lijke afspraken gemaakt met bestuur. Het is van belang dat het zwemon­der­wijs en de zwem­sport goed verzorgt blijft. Daar stonden en staan we voor. Zeker nu meer­dere baden rondom ons ook de deuren dicht doen.

© CDA Acht­kars­pelen