woensdag 23 september 2020

Centrum­visie Leens 2020: een eerste stap

Onder­ne­mers, vere­ni­gingen en dorps­be­langen uit Het Hoge­land-West willen vooruit en hebben de handen ineen geslagen. Jan Ekster (Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Hoge­land-West) en Franke Koksma (Samen­wer­kende Vere­ni­gingen Leens) hebben op woensdag 23 september de Centrum­visie Leens 2020 aange­boden aan de gemeenteraad.

Leens - gelegen middenin het mooie Lauwersmeer­ge­bied en Reit­diepdal - wordt omringd door een aantal prach­tige klei­nere kernen. Met het Nati­o­naal Park Lauwersmeer als grote toeris­ti­sche trekker een uniek gebied. Tot dusver was voor dit gebied nog geen geac­tu­a­li­seerde centrum­visie beschikbaar.

"Wij geloven dat wij met vereende krachten in staat zijn om te zorgen voor leef­baar­heid en een goed voor­zie­nin­gen­ni­veau voor alle inwo­ners van dit prach­tige gebied. Daar­naast willen wij de gemeente Het Hoge­land van de juiste infor­matie voor­zien zodat beleid geba­seerd kan worden dat aansluit bij wat wij nodig hebben.

In de nieuwe gemeente Het Hoge­land ligt de uitda­ging voor ons in het pakken van de kansen voor Leens en omstreken die over­dui­de­lijk aanwezig zijn. Dat heeft de afge­lopen zomer maar weer duide­lijk bewezen. Om deze kansen beter zicht­baar te maken en sterker te gaan benutten, zijn wij geza­men­lijk met de Regie­groep Hoge­land-West gestart."

Centrum­visie Leens 2020

Centrum­visie Leens 2020 is tot stand gekomen na diverse bijeen­kom­sten, vele gesprekken met inwo­ners, vere­ni­gingen, dorps­be­langen en onder­ne­mers. De hoofd­lijn schetst een compact en aantrek­ke­lijk winkel­cen­trum dat past bij de positie, de ligging en de maat van Leens en haar omgeving.

De Regie­groep Hoge­land-West zal erop toezien dat de visie en prak­ti­sche uitwer­king door de gemeente in onze regio goed op elkaar zal aansluiten en heeft er veel vertrouwen in dat de gemeen­te­raad bij het reser­veren van budgetten reke­ning gaat houden met de Centrum­visie Leens 2020 waar­voor ook NPG-gelden worden aangevraagd.

Bij het samen­stellen is de Regie­groep Hoge­land-West onder­steund door profes­si­o­nals van bureau Broek­huis Rijs & De Gier. De Centrum­visie Leens 2020 is hier te downloaden.

Media: Winkel­cen­trum De Marren in Leens
© Lauwers­land Online