Claas ruw­voerdag van Terra MBO

Foto: © Terra MBO

Op woensdag 14 sep­tember orga­ni­seerde Terra MBO de jaar­lijkse Claas ruw­voerdag. De stu­denten waren te gast bij Maat­schap Muil­wijk-Wie­ringa in Ten Post.

Er werden demon­stra­ties gehouden met Claas trek­kers en er werd gewerkt met moderne Claas ruw­voe­der­win­ning machines.

Het werken met deze machines werd mede moge­lijk gemaakt door Breider Mecha­ni­satie uit Hellum.

Over Terra

Terra is een oplei­dings­cen­trum dat Prak­tijk­on­der­wijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en vol­was­se­nen­on­der­wijs (Ter­raNext) aan­biedt in de pro­vin­cies Drenthe, Gro­ningen en Fries­land. Onze oplei­dingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de oplei­dingen te maken hebben met groen, voe­ding, dier, natuur & milieu.

De mbo-oplei­dingen van Terra orga­ni­seren we vanuit Emmen, Gro­ningen en Meppel. De hip­pi­sche oplei­dingen volg je voor een groot deel vanuit het hip­pisch cen­trum ‘Sun­rise Sta­bles’ in Assen. Daar­naast geven we veel les op prak­tijklo­ca­ties. Je bent dus ook veel buiten de school!

Prak­tijk­on­der­wijs volg je in Winsum, voor vmbo-groen kun je terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Olde­kerk, Winsum en Wol­vega. Het Groene Lyceum bieden we aan in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wol­vega. Het vol­was­se­nen­on­der­wijs (Ter­raNext) wordt ver­zorgd op één van onze loca­ties of bij een bedrijf of instel­ling ‘in com­pany’. Terra maakt onder­deel uit van Onder­wijs­groep Noord.

Bezoek voor meer infor­matie de web­site www.terra.nl

Meer nieuws en activiteiten