Lauwersland Online - Cliëntenraad SoZaWe BMWE gedwongen tot beëindiging van haar activiteiten

Cliën­ten­raad SoZaWe BMWE gedwongen tot beëin­di­ging van haar acti­vi­teiten

Vanaf 1 juli 2017 is de Cliën­ten­raad SoZaWe BMWE niet meer, daarmee komt tevens een einde aan een volledig onaf­han­ke­lijk orgaan dat sinds de jaren ’90 opkomt voor de belangen van minima op het Hoge­land.

Niet slag­vaardig en te duur” zijn samen­gevat voor de 4 verant­woor­de­lijke wethou­ders nood­zaak om de enthou­si­aste club van vrij­wil­li­gers -waarvan sommigen zich 7 dagen per week belan­ge­loos inzetten voor de minima- de deur te wijzen.

Er komt een nieuwe soort “Cliën­ten­raad” waarin door de gemeenten gese­lec­teerde personen zitting zullen gaan nemen. Ook presen­tie­geld – iets wat de huidige leden van de Cliën­ten­raad niet ontvangen – zal niet ontbreken. Het moge duide­lijk zijn dat de samen­wer­kende BMWE-gemeenten voortaan liever het eigen vlees wensen te keuren.

De Cliën­ten­raad wenst alle minima op het Hoge­land een goede toekomst!

De website www.clientenraadsozawe.nl blijft nog tot en met 15 augustus 2017 te bezoeken.