Het college van de gemeente Het Hoge­land vraagt de gemeen­te­raad om akkoord te gaan met een verzoek om een bijdrage van het Nati­o­naal Programma Groningen (NPG) voor het ontwik­kel­plan geba­seerd op de Centrum­visie Leens. Deze visie werd vorig jaar vast­ge­steld. De gemeente vraagt om een bijdrage van 1.583.992 euro.

Onder­ne­mers en de samen­wer­kende vere­ni­gingen uit Leens hebben samen een nieuw plan voor het centrum van Leens gemaakt. In de detail­han­dels­visie - die vorig jaar is vast­ge­steld - werden zij uitge­daagd om met een ontwik­kel­plan te komen. Dat ontwik­kel­plan ligt er nu en de gemeente hoopt met de gevraagde bijdrage Leens een "plus" te kunnen geven.

"Leens is nooit af, maar altijd in ontwik­ke­ling. Dit plan biedt een prach­tige kans om die ontwik­ke­ling een impuls te geven. Het college wil die kans graag grijpen. Ik hoop dat de gemeen­te­raad dat ook zo ziet. Na Winsum, Uithuizen en Bedum kunnen we ook de winkel­voor­zie­ningen in Leens klaar­maken voor de toekomst.", zegt wethouder Eltjo Dijkhuis.

Leef­baar­heid verbetert

De beide super­markt­ke­tens in Leens zien de potentie van Leens en inves­teren in hun panden. Met het geld uit het NPG kan bovenop deze inves­te­ringen nog meer worden bereikt: winkels komen dichter bij elkaar en de open­bare ruimte wordt aantrek­ke­lijker voor inwo­ners en bezoekers.

Boven­dien biedt een moge­lijke toekom­stige herbe­stem­ming van het gemeen­te­huis kansen en kan ook de entree van het dorp aantrek­ke­lijker worden gemaakt. De leef­baar­heid voor de inwo­ners zal door de visie verbe­teren, zo verwacht het college.

Maar niet alleen inwo­ners van Leens zullen profi­teren: voor veel omlig­gende dorpen en buurten vervult Leens een centrum­functie, bijvoor­beeld om bood­schappen te doen. Daar­naast is de verwach­ting dat steeds meer recre­anten en toeristen Leens zullen bezoeken.

Lokaal Program­maplan

In het Lokaal Program­maplan beschrijft de gemeente Het Hoge­land langs welke zes program­ma­lijnen zij haar ambi­ties wil reali­seren en waar­voor geld zou kunnen gevraagd uit het NPG. Drie­maal per jaar kunnen daar­voor projecten worden inge­diend, nadat ze getoetst zijn aan één of meer­dere van deze program­ma­lijnen. Het ontwik­kel­plan wil de gemeente aandragen voor het indien­mo­ment van juli 2021, als de gemeen­te­raad akkoord gaat.

NPG aan zet

Het NPG is aan zet mocht de aanvraag in juli kunnen worden inge­diend. Daar zal de aanvraag getoetst worden. Pas als op de aanvraag akkoord is gegeven, kan een start worden gemaakt met het reali­seren van het ontwik­kel­plan voor het centrum van Leens.

Media: Winkel­cen­trum De Marren in Leens
© Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland